traduction pré don slovaque Slovenský preklad pred darom

Traduction pre don slovaque slovensky preklad pred daromTraduction pre don slovaque slovensky preklad pred darom (219.36 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Dokument o rozhovore pred darcovstvom

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Žiadame vás, aby ste odpovedali na niekoľko otázok o svojom zdraví, ale aj o vašom životnom štýle alebo o cestách, aby ste nám pomohli posúdiť, či môžete darovať svoju krv. Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Každá z otázok je dôležitá pre vaše zdravie a pre ľudí, ktorí dostanú vašu krv. Bezpečnosť pacientov závisí od presnosti vašich odpovedí a táto požiadavka bezpečnosti vysvetľuje, že určité kritériá vedú k kontraindikácii darčeka.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Urobte si čas potrebný na prečítanie a vyplnenie tohto dotazníka v jeho celistvosti a zodpovedanie otázok. Odpovede na otázky uvedené v tomto dotazníku sú povinné.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Ak si nie ste istí, čo máte robiť, začiarknite políčko „Neviem“, aby sa táto otázka riešila počas rozhovoru pred darovaním. Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. Po vyplnení tohto dotazníka poskytnete tento dotazník lekárovi alebo zdravotnej sestre, ktorá vás dostane. On (ona) sa vás opýta na ďalšie otázky a odpovie na vaše otázky.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Na konci tohto predbežného rozhovoru podpíšete dokument s názvom „formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý sa uchováva ako dôkaz vášho súhlasu s prevzatím a úprimnosťou vašich odpovedí. Zhromažďované informácie sú dôverné a podliehajú lekárskemu tajomstvu. Pokiaľ ide o dotazník, bude po vašom darovaní zničený.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras . Máte možnosť vzdať sa daru pred jeho začiatkom a možnosti prerušenia vášho daru kedykoľvek bez rozpakov alebo rozpakov.

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.  Ďakujem veľmi pekne za Vašu účasť na darovaní krvi

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Nikdy neponúkajte krv za účelom testovania. Lekár alebo zdravotná sestra vám povie, kam na to ísť.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Miért kérdez az egészsége? Egyidejű keresés, ha veszély nélkül adhatja meg azokat a betegeket, akik a véredet kapják, de magadnak is. A kérdések tehát olyan betegségek és kezelések keresésére irányulnak, amelyek ellenjavallták az ajándékot a biztonság és a címzett biztonsága szempontjából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG ZDRAVOTNÝ ŠTATÚT DOSTAŤ KRVI


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                              Oui         Non                    Je ne sais pas

           Cítite sa vhodný na podanie krvi                                                                                                                                                                  Áno          Nie               Neviem


2 Avez-vous : Páči sa vám:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

         v posledných 4 mesiacoch sa poradil s lekárom?                                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

vykonali zdravotné vyšetrenia (biologické vyšetrenie, röntgenové snímky ...) za posledné 4 mesiace?                                                                   Áno          Nie               Neviem

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

užívali lieky (aj tie, ktoré užívate každý deň)? Ak áno, kedy a ktoré? ................................................... ..........                                                  Áno          Nie               Neviem

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                             Oui         Non                    Je ne sais pas

     mal za posledných 15 dní injekciu na desenzibilizáciu na alergiu?                                                                                                          Áno          Nie               Neviem


3 Avez-vous été vacciné(e) :Boli ste očkovaní :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         proti hepatitíde B?                                                                                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem                                                                                                                                                                      

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    proti ostatným chorobám za posledný mesiac?                                                                                                                                       Áno          Nie               Neviem

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

       proti tetanu za posledné 2 roky (pripomínanie)?                                                                                                                               Áno          Nie               Neviem

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

    Nedávno ste mali krvácanie (nos, hemoroidy, ťažké obdobia)?                                                                                                                          Áno          Nie               Neviem


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        Cítili ste sa v dňoch alebo týždňoch pred bolesťou na hrudníku alebo abnormálnou dýchavičnosťou po cvičení?                            Áno          Nie               Neviem

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                              Oui               Non                Je ne sais pas

          Boli ste v posledných dvoch rokoch liečení na závažnú psoriázu?                                                                                                       Áno          Nie               Neviem


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ...................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

    Máte ochorenie, ktoré si vyžaduje pravidelné lekárske monitorovanie? Ak áno, ktorý? ................................................................... ..        Áno          Nie               Neviem


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Plánovali ste aktivitu s fyzickým úsilím (športovým alebo profesionálnym) hneď po vašom darovaní?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

Ak áno, ktorý?    : ...........................................................................            Áno          Nie               Neviem

 

Au cours de votre vie  Počas vášho života


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           Konzultovali ste niekedy s kardiológom? Ak áno, prečo? .................................................. ..................................................                  Áno          Nie               Neviem

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

      Boli ste niekedy prevádzkovaný alebo hospitalizovaný?                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

     Mali ste astmu, vážnu alergickú reakciu, najmä počas lekárskeho ošetrenia?                                                                                               Áno          Nie               Neviem


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

            Máte ochorenie zrážania krvi?                                                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

            Mali ste anémiu, nedostatok červených krviniek, liečbu, ktorá by nahradila nedostatok železa?                                                    Áno          Nie               Neviem


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Mali ste diagnózu rakoviny (vrátane melanómu, leukémie, lymfómu ...)?                                                                                                Áno          Nie               Neviem


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Mali ste mŕtvicu, prechodný ischemický záchvat, epileptické záchvaty, záchvaty (mimo detstva), opakovanú synkopu?

                                                                                                                                                                                                                              Áno          Nie               Neviem


Pour les femmes Pre ženy

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                         Oui           Non                  Je ne sais pas

Ste v súčasnosti tehotná alebo ste boli tehotná v posledných 6 mesiacoch? Uveďte počet tehotenstiev, ktoré ste mali počas svojho života: ... ..

                                                                                                                                                                                                                             Áno          Nie               Neviem


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Prečo otázky o cestovaní? Ak chcete zistiť, či by ste mohli niesť ochorenie prenášané krvou, ktoré sa získalo v krajine (alebo na území), kde sa choroba vyskytuje. Nasledujúce otázky sa zameriavajú na hľadanie chorôb, ktoré môžu byť bez povšimnutia doma (infekcia vírusom západného Nílu, horúčka dengue, chikungunya ...) alebo na niekoľko mesiacov alebo rokov po návrate z pobytu (malária, choroba Chagas ...). môžu byť prenášané krvou a viesť k vážnym infekciám u niektorých pacientov. Pred podaním krvi môže byť potrebné oneskorenie, aby sa zabránilo prenosu týchto ochorení na príjemcu..

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES RIZIKÁ TÝKAJÚCE SA CESTOVANIA

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Cestovali ste aspoň raz v živote mimo európskeho kontinentu? Ak áno, uveďte: Severná Amerika, Stredná alebo Južná Amerika, Ázia, Afrika, Oceánia
                                                                                                                                                                                                               Áno          Nie               Neviem


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Ak ste niekedy cestovali, zostali ste v posledných 3 rokoch mimo európskeho kontinentu (dokonca aj na medzipristátie)? Ak áno, uveďte krajinu (krajiny): \ t

.............................................................................................                                                                                                           Áno          Nie               Neviem


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

    Mali ste niekedy maláriu alebo nevysvetliteľnú horúčku počas pobytu v krajine s maláriou alebo po nej?                                                       Áno          Nie               Neviem

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

           Cestovali ste za posledný mesiac mimo metropolitného Francúzska (aj za zastávkou)?

    Si oui, précisez où: .............................................................................................                                                                            Áno          Nie               Neviem

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

Zostali ste v Spojenom kráľovstve (viac ako rok kumulovaní) v rokoch 1980 až 1996?                                                                             Áno          Nie               Neviem


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Mali ste diagnózu Chagasovej choroby?                                                                                                                                                         Áno          Nie               Neviem

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    Bola vaša matka narodená v Južnej Amerike?                                                                                                                                            Áno          Nie               Neviem

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Prečo také rozmanité otázky? Každé darovanie krvi je systematicky testované na vyhľadávanie množstva známych infekčných agens. Tieto otázky sú určené na zistenie, či ste boli infikovaný agentom, ktorý nebol zistený na darcovstve, ale je prenosný na príjemcu.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

NEBEZPEČENSTVO RIZÍK LOŽISKOVÉHO PRENOSNÉHO INFEKCIE

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Boli ste za posledných 7 dní u zubára?                                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

Mali ste horúčku (> 38 ° C), infekčný problém za posledných 15 dní?                                                                                                Áno          Nie               Neviem

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Mali ste za posledných 15 dní kožnú léziu alebo infekciu?                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Boli ste v poslednom mesiaci v kontakte s niekým, kto má nákazlivú chorobu? Ak áno, akú chorobu? ............................................ ................................................ 
                                                                                                                                                                                                                              Áno          Nie               Neviem

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Mali ste tetovanie alebo piercing (vrátane ucha piercing) v posledných 4 mesiacoch?                                                                                             Áno          Nie               Neviem

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Boli ste v posledných 4 mesiacoch v kontakte s ľudskou krvou?                                                                                                                         Áno          Nie               Neviem

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Boli ste liečený akupunktúrou, mezoterapiou alebo sklerózou kŕčových žíl za posledné 4 mesiace?                                                     Áno          Nie               Neviem


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Mali ste za posledné 4 mesiace endoskopiu (fibroskopiu, gastroskopiu, kolonoskopiu ...)?                                                                           Áno          Nie               Neviem

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Mali ste v uplynulých 12 mesiacoch viac UTI?                                                                                                                                                        Áno          Nie               NeviemAu cours de votre vie Počas vášho života

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Už ste niekedy mali transfúziu krvi alebo transplantáciu orgánov?                                                                                                                    Áno          Nie               Neviem

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Mali ste transplantáciu rohovky alebo dury?                                                                                                                                                Áno          Nie               Neviem


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

Dostali ste pred rokom 1989 liečbu rastovým hormónom?                                                                                                                           Áno          Nie               Neviem

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Bol niekto vo vašej rodine diagnostikovaný s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou, Gertsmann-Sträussler-Scheinkerova choroba, fatálna rodinná insomnia?

                                                                                                                                                                                                                                   Áno          Nie               Neviem

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Prečo intímne otázky? Prostredníctvom nasledujúcich otázok skúmame, či ste boli infikovaný vírusom AIDS (HIV), vírusmi hepatitídy B a C (HBV a HCV) alebo vírusom HTLV. Dokonca aj keď sú tieto vírusy rutinne testované na každé darovanie krvi a napriek výkonu testov, existuje na začiatku kontaminácie obdobie nazývané "tiché okno", ktorého trvanie je podľa vírusov variabilné. Počas tohto obdobia zostáva skríningový test negatívny a nedeteguje požadovanú infekciu. Vírus je však už prítomný v krvi a ak sa darovanie uskutoční počas tohto obdobia, infekcia sa môže preniesť na pacienta počas transfúzie. Pozorne si prečítajte nasledujúce otázky. Túto časť dotazníka budete môcť absolvovať s lekárom alebo zdravotnou sestrou počas pohovoru.

 D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

OSTATNÉ RIZIKÁ INFORMAČNEJ INFEKCIE PRENOSNÝCH KRVI

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui       Non                Je ne sais pas

Testovali ste niekedy pozitívne na HIV (AIDS), HBV (vírus hepatitídy B), HCV (vírus hepatitídy C) alebo HTLV?                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       Áno          Nie               Neviem

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

Myslíte si, že potrebujete test na HIV, HBV, HCV?                                                                                                                                         Áno          Nie               Neviem


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Podľa vašich vedomostí má niekto okolo vás hepatitídu B?                                                                                                                               Áno          Nie               Neviem

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

Použili ste niekedy, injekčne, lieky alebo dopingové látky, ktoré nie sú predpísané lekárom (ani raz)?                                                          Áno          Nie               Neviem


41  Dans les quatre derniers mois,​ V posledných štyroch mesiacoch,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Mali ste viac ako jedného (a) sexuálneho partnera *?                         Áno          Nie               Neviem

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Na vaše vedomosti mal váš partner iného sexuálneho partnera?                                                                Áno          Nie               Neviem

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Mali ste sexuálne prenosnú infekciu (chlamýdie alebo gonokoková infekcia, genitálny herpes, napríklad syfilis)?                                             Áno          Nie               Neviem

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Na vaše vedomosti mal váš partner sexuálne prenosnú infekciu (infekcia Chlamydia alebo Gonococcus, herpes genitálií, napríklad Syphilis)?    

                                                                                                                                                                                                                         Áno          Nie               Neviem


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                  Oui          Non                  Je ne sais pas

Mali ste za posledných 12 mesiacov sex výmenou za peniaze alebo drogy?                                                                                            Áno          Nie               Neviem43 Pour les hommes  Pre mužov


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Mali ste za posledných 12 mesiacov sex s iným mužom?                                                                                                                     Áno          Nie               Neviem

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                     Oui            Non                   Je ne sais pas

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, mali ste za posledné 4 mesiace viac ako jedného mužského partnera?                    Áno          Nie               Neviem 44  Pour les femmes Pre ženy

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Mali ste sex s mužom, ktorý mal podľa vašich vedomostí sex s iným mužom za posledných 12 mesiacov?                                                 Áno          Nie               Neviem45 Dans les 12 derniers mois Za posledných 12 mesiacov

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Mali ste sex s partnerom, ktorý podľa vašich vedomostí:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

je infikovaný HIV, HCV, HBV alebo HTLV?                                                                                                                                                 Áno          Nie               Neviem

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

liekmi alebo dopingovými látkami, ktoré nie sú predpísané lekárom?                                                                                                                     Áno          Nie               Neviem

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

mal sex výmenou za peniaze alebo drogy?                                                                                                                                      Áno          Nie               Neviem

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 78-17 z 6. januára 1978 o počítačoch, súboroch a slobodách vás informujeme, že niektoré z informácií, ktoré vám boli vyžiadané, najmä v súvislosti s dotazníkom a predponou rozhovor pred darcovstvom bude predmetom počítačovej registrácie francúzskeho krvného ústavu, ako aj určitých informácií o vás získaných pri príležitosti darovania krvi samotnej. Výsledky biologickej kvalifikácie darcovstva budú podliehať počítačovému spracovaniu francúzskym Blood Establishmentom. Účelom tejto liečby je umožniť liečbu darcov krvi a príjemcov. Máte právo na prístup av prípade nepresnosti, opravy a vymazania. Na uplatnenie týchto práv jednoducho kontaktujte riaditeľa transfúzneho zariadenia v oblasti, kde sa nachádza miesto zberu. Prijali sa všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany, bezpečnosti a utajenia osobných údajov darcu poskytnutých a zozbieraných našimi službami počas rozhovoru pred darovaním a darcovstva vrátane výsledkov biologickej kvalifikácie darcov, aby zabrániť neoprávnenému sprístupneniu spracovaných údajov vrátane totožnosti darcu, zdravotných informácií a výsledkov vyšetrení.