traduction predon cingalais පරිවර්තන පෙරොන් සින්ලාලිස්

Traduction predon cingalaisTraduction predon cingalais (270.74 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

පෙර පරිත්යාග සම්මුඛ පරීක්ෂණය

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. ඔබේ සෞඛ්යය ගැන ප්රශ්න කීපයකට පිළිතුරු දීමටත් ඔබේ ජීවන රටාව ගැනත්, ඔබේ සංචාරයන් ගැනත් ඔබගෙන් විමසනු ඇත. ඔබට ඔබගේ රුධිරය පරිත්යාග කළ හැකිදැයි තක්සේරු කිරීමට අපට උපකාර වේ.Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. ඔබෙන් අසනු ලබන සෑම ප්රශ්නයක්ම ඔබගේම සෞඛ්යයට සහ ඔබගේ රුධිරය ලබා ගන්නා ජනතාව සඳහා වැදගත් වේ. රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව රඳා පවතින්නේ ඔබේ පිළිතුරු වල නිරවද්යතාව මත ය. ආරක්ෂක අවශ්යතාවයන් අනුව මෙම නිර්ණායකය යම් තාර්කිකත්වයකින් ලබා දීම සඳහා ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති බව පැහැදිලි කරයි.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. මෙම ප්රශ්නාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම කියවීමට හා සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය කාලය ගන්න, අවංකව පිළිතුරු දීමට උත්තර දෙන්න. මෙම ප්රශ්නාවලියෙන් අසන ලද ප්රශ්නවලට පිළිතුරු අනිවාර්ය වේ

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. ඔබ කුමක් කරන්නේදැයි නොසිතන්න නම් පූර්ව පරිත්යාග සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී ප්රශ්නය විශේෂයෙන් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා "මම නොදන්නා" කොටුව පරීක්ෂා කරන්න.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

එය සම්පුර්ණ කළ පසු, ඔබට මෙම ප්රශ්නාවලිය ලබා දෙනු ඇත, ඔබ වෛද්යවරයා හෝ හෙදියට ලබා දෙනු ඇත. ඔහු (ඇය) ඔබට අතිරේක ප්රශ්න ඇසිය යුතු අතර ඔබේ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

මෙම පූර්ව සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානයේ ඔබ ඉවත් කිරීමේ ආකෘති පත්රයක් අත්සන් කරන අතර ඔබේ පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ කැමැත්ත සහ අවංකභාවය පිළිබඳ සාක්ෂි ලෙස තබා ගනු ඇත. රැස්කරගත් තොරතුරු රහස්ය වන අතර වෛද්ය රහස්ය භාවයට යටත් වේ. ප්රශ්නාවලියක් සඳහා, ඔබගේ පරිත්යාගයෙන් පසුව විනාශ වනු ඇත.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  එය ඇරඹීමට පෙර තෑග්ග අත්හැරීම හා අපහසුතාවයට හෝ අපහසුතාවයෙන් තොරව ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ දීමනාව බාධා කිරීමේ හැකියාව ඔබට තිබේ.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   රුධිරය පරිත්යාග කිරීම සඳහා ඔබ ඉතා විශාල වශයෙන් ස්තුතියි

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. රුධිරය පරිත්යාග කිරීම සඳහා ඔබ සහභාගී වීම සඳහා ඔබට ස්තූතියි බොහොමයක් පරික්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ රුධිරය ඉදිරිපත් නොකරන්න. මේ සඳහා යන්නට වෛද්යවරයා හෝ හෙද හෙදිය ඔබට කියන්න පුළුවන්.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

ඔබේ සෞඛ්යය ගැන ප්රශ්න කරන්නේ මන්ද? ඔබේ රුධිරය ලබාගත හැකි රෝගීන්ට පමණක් නොව ඔබ වෙනුවෙන්මද අන්තරාදායක තත්වයක් ලබා දිය හැකි නම් එම අවස්ථාවේම සෝදිසි කරන්න. එමනිසා, ඔබේ ආරක්ෂාව සඳහා සහ ත්යාගලාභියාගේ ත්යාග සඳහා ඖෂධ සහ ප්රතිකාර ක්රම සොයා ගැනීම සඳහා ප්රශ්න යොමු කෙරේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG ලේ ලබා දෙන සෞඛ්ය තත්වය


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Чඔබගේ රුධිරය ලබා දීමට ඔබ සුදුසු යයි ඔබ සිතනවාද?                                                                                                                        ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


2 Avez-vous : ඔබ::

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

           පසුගිය මාස 4 තුළ වෛද්යවරයෙකුගෙන් විමසීමක් කළාද?                                                                                                                 ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

පසුගිය මාස 4 තුළ සෞඛ්ය පරීක්ෂාවන් (ජෛව විද්යාත්මක තක්සේරු, X-කිරණ) පවත්වන ලද?                                                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

ඖෂධ ගැනීම (ඔබ දිනපතා ගන්නා) එසේ නම්, කවදා කවදා ද? ................................................... ..........                                                 ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     පසුගිය දින 15 තුළ ආසාත්මිකතා සඳහා වූ අසාදෘශ්යය එන්නත් තිබුනිද?                                                                                   ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


3 Avez-vous été vacciné(e) :ඔබ එන්නත් කර තිබේද? :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         හෙපටයිටිස් බී                                                                                                                                                                                                       ඔව්           /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ                                                                                                                                                              

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    පසුගිය මාසයේ වෙනත් රෝග වලට එරෙහිව?                                                                                                                                ඔව්        /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

         පසුගිය අවුරුදු 2 තුළ ටෙටනස් වලට එරෙහිව (ආපසු කැඳවීම)?                                                                                                    ඔව්        /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

    ඔබ මෑතකදී ලේ ගැලීම (නාසය, අහුපෑදෑරුම්, අධික කාල පරිච්ඡේද) තිබේද?                                                              ඔව්           /   නෑ   /         මම දන්නේ නැහැ


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        ව්යායාම කිරීමෙන් පපුවේ වේදනාව හෝ අසාමාන්ය හුස්ම හිරවීමට පෙර දින හෝ සතිවල ඔබට හැඟී තිබේද?                    ඔව්          /   නෑ   /        මම දන්නේ නැහැ

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          බරපතල ලක්ෂණ සඳහා පසුගිය අවුරුදු 2 තුළ ඔබ ප්රතිකාර ලබා තිබේද?                                                                                       ඔව්         /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

      නිතිපතා වෛද්ය පරීක්ෂාවක් අවශ්ය වන අසනීපයක් ඔබට තිබේද? ඔව්, කවුරුන්ද? .......................................................... ..        ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? ඔබගේ පරිත්යාගයෙන් පසු ඔබට ශාරීරික පරිශ්රමයක් (ක්රීඩා හෝ වෘත්තිය) සමඟ ක්රියාකාරිත්වයක් සැලසුම් කර තිබේද?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

ඔව්, කවුරුන්ද?: ...........................................................................       ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 

Au cours de votre vie  ඔබේ ජීවිත කාලය තුළ


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           ඔබ කවදා හෝ හෘද රෝගියෙකුගෙන් විමසා තිබේද? එසේ නම්, ඇයි?.................................................. ............................                 ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

       ඔබ කවදා හෝ රෝහලේ හෝ රෝහල්ගත කර තිබේද?                                                                                                              ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

      විශේෂයෙන්ම වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා ඔබ ඇදුම රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේද?                                                                        ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

           රුධිර කැටි ගැසීමේ රෝගය ඔබට තිබේද?                                                                                                                                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             රක්ත රුධිර සෛල හිඟයක් නොමැතිව රක්තහීනතාවය, යකඩ නොමැතිකම සඳහා සෑදීමේ ප්රතිකාරයක් තිබේද?                ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      පිළිකා රෝග විනිශ්චය (මෙලනෝමා, ලියුකේමියාව, ලිම්ෆෝමාව වැනි ...) තිබේද?                                                                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

ඔබ ආඝාතයක්, ආක්රමණික හෘද හෘදයාබාධ, අපස්මාරික ගැටුම්, සිරුරුවල පිටත (ළමා කාලයේ), නැවත නැවත සමකාලීනව ඇතිද?

                                                                                                                                                                                                                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


Pour les femmes Для жінок

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

ඔබ පසුගිය මාස 6 තුළ ගර්භණී හෝ ඔබ ගැබ්ගෙන තිබේද? ඔබගේ ජීවිත කාලය තුළ ඔබට ඇති ගැබ් ගැනීම් සංඛ්යාව සඳහන් කරන්න: ...

                                                                                                                                                                                                                                ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. සංචාර ගැන ප්රශ්න කරන්නේ ඇයි? රෝගය පවතින රටක (හෝ ප්රාන්තයේ) ජීවත් වන අතරතුර අත්පත් කරගත් රුධිර පීඩනයකින් ඔබට ගෙන යා හැකිද යන්න සොයා ගැනීමට. නිවසේදී නොසැලකිලිමත් වන රෝග (බටහිර නයිල් වෛරස්, ඩෙංගු උණ, චිකුන්ුන්යා ආදී ආසාදනය) හෝ නැවත පැමිණීමෙන් පසු නැවත නැවත පැමිණීමෙන් පසු (මැලේරියාව, චාගස් රෝගය ...), නිහඬව සිටීමට පහත සඳහන් ප්රශ්න පහත දැක්වේ. සමහර රෝගීන්ගේ බරපතල ආසාදන වලට රුධිරය මගින් සම්ප්රේෂණය කළ හැකිය. මෙම රෝගය ලබන්නන් වෙත සම්ප්රේෂණය වැළැක්වීම සඳහා රුධිරය ලබා දීමට පෙර ප්රමාදයක් විය හැකිය.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES සංචාරය සම්බන්ධ අවදානම්

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

ඔබ යුරෝපීය මහාද්වීපයෙන් පිටත ඔබේ ජීවිතයේ එක් වරක්වත් ගමන් කර තිබේද? එසේ නම්, කරුණාකර සඳහන් කරන්න: උතුරු ඇමරිකාව, මධ්යම හෝ දකුණු ඇමරිකාව, ආසියාව, අප්රිකාව, ඕෂනියාව
                                                                                                                                                                                                                 ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

ඔබ කවදා හෝ සංචාරය කර ඇත්නම්, ඔබ යුරෝපීය මහාද්වීපයෙන් පිටත පසුගිය අවුරුදු 3 තුළ (නැවත්වීම සඳහා) ඔබ රැඳී සිටියෙහිද? එසේ නම්, රට (ies) සඳහන් කරන්න:.............................................................................................                                                                                                ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

     මැලේරියා රෝගයකින් රටක රැඳී සිටියදී හෝ ඊට පසු කාලයකදී ඔබ මැලේරියා ප්රහාරයක් හෝ නොපෙනෙන උණ ඇති වූවාද?       ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

            පසුගිය මාසය තුළ (ඔබ නැවත්වීම සඳහා) ඔබ ප්රංශයේ මෙට්රොපොලිටන් නගරයට පිටත් වී තිබේද?

    එසේ නම්, කොහේද යන්න නියම කරන්න ...................................................................................................                  ඔව්        /   නෑ      /         මම දන්නේ නැහැ

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

1980 සහ 1996 අතරතුර එක්සත් රාජධානිය තුළ ඔබ (වසරකට වඩා වැඩි කාලයක්) රැඳී තිබේද?                                                     ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

ඔබ චාගස් රෝගය පිළිබඳ රෝග විනිශ්චය ඔබට තිබේද?                                                                                                                    ඔව්         /   නෑ   /        මම දන්නේ නැහැ

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    ඔයාගේ අම්මා දකුණු ඇමරිකාවේ ඉපදුණේ?                                                                                                                                    ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   එවැනි විවිධාකාර ප්රශ්න මොනවාද? සෑම රුධිර පරිත්යාගයක්ම ප්රකට කාරකයන් ගණනාවක් සොයා ගැනීම සඳහා ක්රමානුකූලව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. මෙම ප්රශ්න සැලසුම් කර ඇත්තේ පරිත්යාගයන් මත හඳුනා නොගත් නියෝජිතයෙකු විසින් ඔබ ආසාදනය කර ඇති නමුත් එය ලබන්නාට ලබා දීමයි.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

රුධිරය නිදහසේ ආබාධ ඇතිවීම

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

පසුගිය දින 7 තුළ ඔබ දන්ත වෛද්යවරයෙකු වෙත ගොස් තිබේද?                                                                                                 ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

පසුගිය දින 15 තුළ ඔබ උණ රෝගය (> 38 ° C), ආසාදිත ගැටළුවක් තිබේද?                                                                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

පසුගිය දින 15 තුළ ඔබට සමේ ආබාධයක් හෝ ආසාදනයක් ඇති වී තිබේද?                                                                                   ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

පසුගිය මාසය තුළ බෝවෙන රෝගයක් සහිත කෙනෙකු සමඟ ඔබ සම්බන්ධ කර තිබේද? ඔව්, එම රෝගය? ............................................ 
                                                                                                                                                                                                                             ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

පසුගිය මාස 4 තුළ ඔබ පච්චයක් හෝ විදින (කන් පෙදෙස ද ඇතුළුව) තිබේද?                                                                                                  ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

පසුගිය මාස 4 තුළ මිනිස් රුධිරයෙන් ස්පර්ශ කිරීමෙන්, තුවාලයක් හෝ ප්රක්ෂේපණයක් මගින් ඔබ සම්බන්ධ වී තිබේද?                    ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

පසුගිය මාස 4 තුළ ඔබ චිකිත්සාව, මස් චිකිත්සාව හෝ විරික් නිසාද,                                                                                                              ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

පසුගිය මාස 4 තුළ ඔබ එන්ඩොස්කොපි (ෆයිබොස්කොපි, ගස්ට්රොස්කොපි, කොලනොස්කොපි ...)?                                                         ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

පසුගිය මාස 12 තුළ ඔබට UTI ද බහුතරයක් තිබේද?                                                                                                                             ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැAu cours de votre vie ඔබේ ජීවිත කාලය තුළ

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

ඔබ කවදා හෝ රුධිර පාරවිලයනය හෝ ඉන්ද්රිය බද්ධ කිරීමක් තිබේද?                                                                                            ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

ඔබ රෝම හෝ ඩුර බද්ධ කිරීමක් තිබේද?                                                                                                                                                          ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

1989 වසරට පෙර වර්ධන හෝර්මෝන ප්රතිකාර ලබා ගත්තේද?                                                                                                             ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

ඔබේ පවුලේ කෙනෙකුගේ ක්රූට්ස්ල්ෆෙඩ්ට්-ජැකෝබ් රෝගය, ගර්ට්ස්මාන්-ස්ට්රයුස්ලර්-ෂයින්කර් රෝගය, මාරාන්තික පවුල් නින්ද නොයා යුතුද?

                                                                                                                                                                                                                                       ඔව්   /   නෑ   / මම දන්නේ නැහැ

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. සමීප ප්රශ්න පහත සඳහන් ප්රශ්න මගින්, ඔබ AIDS වෛරසය (HIV), හෙපටයිටිස් බී සහ සී වෛරස් (HBV සහ HCV) හෝ HTLV වෛරසය ආසාදනය වී තිබේදැයි විමසා බලයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම රුධිර පරිත්යාගයක් සඳහාම මෙම වෛරස් සාමාන්යයෙන් පරික්ෂා කර ඇති අතර, භාවිතා කරන ලද පරීක්ෂණවල කාර්යසාධනය තිබියදී පවා, වෛරස් වලට අනුව විචල්යය විචලනය වන විට, "නිහඬ කවුළුව" ලෙස හැඳින්වේ. මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ තිරස් පරීක්ෂණය ඍණාත්මක වන අතර අපේක්ෂිත ආසාදන හඳුනාගත නොහැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම වෛරසය දැනටමත් රුධිරයේ පවතින අතර, මෙම කාලය තුළ පරිත්යාග සිදු කරනු ලබන්නේ නම්, ආසාදනය රෝගියා වෙත මාරු කළ හැක. ප්රවේශමෙන් පහත ප්රශ්න කියවන්න. පූර්ව සේවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී වෛද්යවරයා හෝ හෙද හෙදියාට මෙම ප්රශ්න පත්රයේ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

රුධිරයේ නිදන්ගත රෝග ආබාධ ඇතිවීම

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

ඔබ එච්.අයි.වී (AIDS), HBV (හෙපටයිටිස් B වෛරසය), HCV (හෙපටයිටිස් C වෛරසය) හෝ HTLV සඳහා ධනාත්මකව පරීක්ෂා කර තිබේද?                                   

                                                                                                                                                                                                                                                             ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

ඔබ HIV, HBV, HCV සඳහා පරීක්ෂණයක් අවශ්ය යැයි ඔබ සිතනවාද?                                                                                           ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

ඔබේ දැනුමට අනුව, ඔබ වටා සිටින අයෙක් හෙපටයිටිස් බී?                                                                                                      ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

වෛද්යවරයෙකු විසින් නිර්දේශ නොකළ ඖෂධ හෝ මාත්රණ ද්රව්ය (වරක් හෝ) ඔබ කවදා හෝ භාවිතා කර තිබේද? 

                                                                                                                                                                                                                          ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


41  Dans les quatre derniers mois,​ පසුගිය මාස හතර තුළ,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

ඔබට ලිංගික සහකරුට වඩා වැඩි පිරිසක් සිටීද?          ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

ඔබේ දැනුමට අනුව ඔබේ සහකරුට වෙනත් ලිංගික හවුල්කරුවෙකු සිටිය යුතුද?                               ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

ඔබ ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදනයක් (ක්ලැමීඩියා හෝ ගොනොක්කාල් ආසාදන, ලිංගික හේපීේආාදනය, සිෆිලිස් වැනි) තිබේද?

                                                                                                                                                                                                                      ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

ඔබේ දැනුමට අනුව, ඔබේ සහකරු ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදනය (ක්ලැමීඩියා හෝ ගොනොකොකුස් ආසාදනය, ලිංගික හේපීශ්ස්, සිෆිලිස් වැනි) තිබේද?     

                                                                                                                                                                                                                          ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

පසුගිය මාස 12 තුළ ඔබ මුදල් හෝ ඖෂධ සඳහා ඔබ ලිංගික සම්බන්ධකම් ඇති කර තිබේද?                                                   ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ43 Pour les hommes  මිනිසුන් සඳහා


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

ඔබ පසුගිය මාස 12 තුළ වෙනත් කෙනෙකු සමඟ ලිංගිකව හැසිරී තිබේද?                                                                         ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                     Oui            Non                   Je ne sais pas

පසුගිය ප්රශ්නය සඳහා ඔව් ඔබ පිළිතුරු දුන්නේ නම්, පසුගිය මාස 4 තුළ ඔබට එක් පිරිමි පාර්ශවයකට වඩා වැඩි පිරිසක් සිටීද?

                                                                                                                                                                                                                      ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ 44  Pour les femmes කාන්තාවන් සඳහා

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     ඔබ පසුගිය මාස 12 තුළදී වෙනත් කෙනෙකු සමඟ ලිංගික සම්බන්ධකම් පැවැත්වූ පුද්ගලයකු සමඟ ඔබ ලිංගිකව හැසිරී තිබේද?

                                                                                                                                                                                                                             ඔව්   /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ45 Dans les 12 derniers mois පසුගිය මාස 12 තුළ

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : ඔබේ දැනුමට හවුල් කරුවෙකු සමඟ ලිංගිකව හැසිරී තිබේද?


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

එච්.අයි.වී, HCV, HBV හෝ HTLV ආසාධිතය?                                                                                                                                  ඔව්       /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

වෛද්යවරයෙකු විසින් නිර්දේශ නොකෙරුණු ඖෂධ හෝ මාත්රණ ද්රව්ය භාවිතා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතුද?                                                                                                                                                                                                                                                                         ඔව්         /   නෑ   /   මම දන්නේ නැහැ

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

මුදල් හෝ ඖෂධ සඳහා හුවමාරු කර ගැනීමට ලිංගික සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම?                                                       ඔව්           /   නෑ   /      මම දන්නේ නැහැ

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

පරිගණක, ලිපිගොනු සහ නිදහස සම්බන්ධ 1978 ජනවාරි මස 6 වන දින අංක 78-17 හි විධි විධාන වලට අනුව, ප්රශ්නාවලිය සහ පෙරමුනේ සම්බන්ධව ඔබ වෙත විශේෂයෙන් ඉල්ලා ඇති සමහර තොරතුරු පෙර පරිත්යාග සම්මුඛ පරීක්ෂණය ප්රංශ රුධිර සංස්ථාපනය විසින් පරිගණක ලියාපදිංචිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම රුධිරය පරිත්යාග කිරීමේ අවස්ථාවටද එකතු කරන ලද ඇතැම් තොරතුරු වේ. පරිත්යාගයේ ජෛව විද්යාත්මක සුදුසුකම ප්රංශ බ්ලූ විසින් ස්ථාපනය කරන ලද පරිගණක සැකසුම් වලට යටත්වේ. මෙම ප්රතිකාරය මගින් රුධිර පරිත්යාගශීලීන් සහ ප්රතිලාභින්ට කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත. ඔබට පිවිසීමේ අයිතියක් ඇති අතර, වැරදි, නිවැරදි කිරීම් සහ මකාදැමීම් වලදී. මෙම අයිතිවාසිකම් ව්යායාම කිරීම සඳහා, එකතු කිරීමේ ස්ථානය පිහිටා ඇති ප්රදේශයෙහි පිහිටි රුධිර සංස්ථාවේ අධ්යක්ෂකවරයා අමතන්න. පරිත්යාගශීලීන්ගේ ජෛව විද්යාත්මක සුදුසුකම් ප්රතිපල ඇතුළත් පූර්ව පරිත්යාග සම්මුඛ පරික්ෂණය හා පරිත්යාගයේ දී අපගේ සේවාවන් සපයනු ලැබූ දායකයාගේ පෞද්ගලික දත්තවල ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව හා රහස්යභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු පියවර ගනු ලැබේ. පරිත්යාගශීලීන්ගේ අනන්යතාවය, සෞඛ්ය තොරතුරු සහ විභාග ප්රතිඵල වැනි අනවසර තොරතුරු අනාවරණය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා.