traduction predon grec Ελληνική μετάφραση

Traduction predon grecTraduction predon grec (228.04 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Έγγραφο συνέντευξης πριν από τη δωρεά​

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Σας ζητείται να απαντήσετε σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας, αλλά και για τον τρόπο ζωής σας ή τα ταξίδια σας, για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε αν μπορείτε να δώσετε το αίμα σας.Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Κάθε μία από τις ερωτήσεις που τίθενται είναι σημαντική για τη δική σας υγεία και για τους ανθρώπους που θα λάβουν το αίμα σας. Η ασφάλεια των ασθενών εξαρτάται από την ακρίβεια των απαντήσεών σας και αυτή η επιτακτική ανάγκη ασφάλειας εξηγεί ότι ορισμένα κριτήρια οδηγούν στην αντίθετη ένδειξη στο δώρο.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Πάρτε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε και να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του και να απαντήσετε ειλικρινά στα ερωτήματα. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτικές.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε, ελέγξτε το πλαίσιο "Δεν ξέρω", έτσι ώστε η ερώτηση να απευθύνεται ειδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πριν από τη δωρεά.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Μετά την ολοκλήρωσή του, θα δώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο στον γιατρό ή τη νοσοκόμα που θα σας παραλάβει. Αυτός (αυτός) θα σας ζητήσει επιπλέον ερωτήσεις και θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Στο τέλος αυτής της προ-συνέντευξης, θα υπογράψετε ένα έγγραφο με τίτλο "έντυπο αποχώρησης" το οποίο διατηρείται ως απόδειξη της συγκατάθεσής σας για τη λήψη και την ειλικρίνεια των απαντήσεων σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι εμπιστευτικές και υπόκεινται στο ιατρικό απόρρητο. Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, θα καταστραφεί μετά τη δωρεά σας..

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  Έχετε τη δυνατότητα να παραιτηθείτε από το δώρο πριν από την έναρξη και τη δυνατότητα να διακόψετε το δώρο σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αμηχανία ή αμηχανία .

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη δωρεά αίματος.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Ποτέ μην προσφέρετε αίμα για να δοκιμάσετε. Ο γιατρός ή η νοσοκόμα μπορεί να σας πει πού να πάτε για αυτό.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Γιατί ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας; Να ψάξετε ταυτόχρονα αν μπορείτε να δώσετε χωρίς κίνδυνο για τους ασθενείς που θα λάβουν το αίμα σας, αλλά και για τον εαυτό σας. Έτσι, οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην αναζήτηση ασθενειών και θεραπειών που θα μπορούσαν να αντέξουν το δώρο για την ασφάλειά σας και αυτό του παραλήπτη.。.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΙΜΑ


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Αισθάνεσαι σκόπιμο να δώσεις το αίμα σου                                                                                                                                                   Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


2 Avez-vous : εσείς :

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

           συμβουλευτείτε έναν γιατρό τους τελευταίους 4 μήνες                                                                                                                                Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

πραγματοποίησε υγειονομικές εξετάσεις (βιολογική εκτίμηση, ακτινογραφίες ...) τους τελευταίους 4 μήνες                                                            Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?…………………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

λήψη φαρμάκων (ακόμα και εκείνων που παίρνετε καθημερινά); Εάν ναι, πότε και ποια; ......................................................... ..........                 Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     είχε μια ένεση απευαισθητοποίησης για αλλεργίες τις τελευταίες 15 ημέρες;                                                                                               Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


3 Avez-vous été vacciné(e) :Έχετε εμβολιαστεί :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         κατά της ηπατίτιδας Β                                                                                                                                                                                             Ναι               Όχι                    Δεν ξέρω                                                                                                                                                                                           

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

     κατά άλλων ασθενειών τον τελευταίο μήνα                                                                                                                                     Ναι           Όχι                    Δεν ξέρω

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

         κατά του τετάνου τα τελευταία 2 χρόνια (υπενθύμιση)                                                                                                                        Ναι              Όχι               Δεν ξέρω

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

     Έχετε πρόσφατα αιμορραγία (μύτη, αιμορροΐδες, βαριές περιόδους)                                                                                             Ναι               Όχι                 Δεν ξέρω


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        Έχετε αισθανθεί τις ημέρες ή τις εβδομάδες πριν από τον πόνο στο στήθος ή την ανώμαλη δύσπνοια μετά από άσκηση;              Ναι             Όχι                    Δεν ξέρω

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          Έχετε λάβει θεραπεία τα τελευταία 2 χρόνια για σοβαρή ψωρίαση;                                                                                                             Ναι             Όχι                 Δεν ξέρω


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

      Έχετε κάποια ασθένεια που απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση; Εάν ναι, ποιο; .................................................. ............................        Ναι              Όχι               Δεν ξέρω


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Έχετε προγραμματίσει μια δραστηριότητα με σωματικές προσπάθειες (αθλητικές ή επαγγελματικές) αμέσως μετά τη δωρεά σας;

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

 Εάν ναι, ποια: ............................................................................                 Ναι            Όχι                    Δεν ξέρω

 

 

Au cours de votre vie  Κατά τη διάρκεια της ζωής σας


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           Έχετε ποτέ συμβουλευτεί έναν καρδιολόγο; Εάν ναι, γιατί; .................................................. .................................................. .                  Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

        Έχετε ποτέ λειτουργήσει ή νοσηλευτείτε;                                                                                                                                                          Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

      Είχατε άσθμα, μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ειδικά κατά τη διάρκεια ιατρικής θεραπείας;                                                                    Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

             Έχετε κάποια ασθένεια πήξης αίματος;                                                                                                                                                 Ναι           Όχι                    Δεν ξέρω


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             Είχατε αναιμία, έλλειψη ερυθρών αιμοσφαιρίων, θεραπεία για να καλύψετε την έλλειψη σιδήρου;                                                       Ναι           Όχι                    Δεν ξέρω


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Είχατε μια διάγνωση καρκίνου (συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος, της λευχαιμίας, του λεμφώματος ...);                                            Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Έχετε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδική ισχαιμική επίθεση, επιληπτικές κρίσεις, επιληπτικές κρίσεις (εκτός παιδικής ηλικίας), επαναλαμβανόμενη συγκοπή;

                                                                                                                                                                                                                                  Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


Pour les femmes Για τις γυναίκες

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

Είστε έγκυος ή έχετε μείνει έγκυος τους τελευταίους 6 μήνες; Αναφέρετε τον αριθμό των κυήσεων που είχατε κατά τη διάρκεια της ζωής σας: ... ..

                                                                                                                                                                                                                                Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Γιατί ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι; Για να μάθετε εάν θα μπορούσατε να μεταφέρετε μια ασθένεια που μεταφέρεται στο αίμα που αποκτήσατε ενώ ζείτε σε μια χώρα (ή περιοχή) όπου υπάρχει η ασθένεια. Τα ακόλουθα ερωτήματα αποσκοπούν στην αναζήτηση ασθενειών που μπορεί να παραμένουν απαρατήρητες στο σπίτι (μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου, πυρετός του δάγκου, chikungunya ...) ή να σιωπούν αρκετούς μήνες ή χρόνια μετά την επιστροφή από τη διαμονή τους (ελονοσία, ασθένεια Chagas ...) Μπορούν να μεταδοθούν με αίμα και να οδηγήσουν σε σοβαρές λοιμώξεις σε μερικούς ασθενείς. Μπορεί να χρειαστεί καθυστέρηση πριν να δοθεί αίμα για να αποτραπεί η μετάδοση αυτών των ασθενειών στον παραλήπτη.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Έχετε ταξιδέψει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο; Εάν ναι, προσδιορίστε: Βόρεια Αμερική, Κεντρική ή Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, Ωκεανία
                                                                                                                                                                                                                  Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Εάν έχετε ταξιδέψει ποτέ, έχετε μείνει τα τελευταία 3 χρόνια έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο (ακόμη και για μια ενδιάμεση στάση); Εάν ναι, προσδιορίστε τη χώρα ή τις χώρες: .............................................................................................                                                                                                              Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

      Είχατε ποτέ επίθεση κατά της ελονοσίας ή ανεξήγητο πυρετό κατά τη διάρκεια ή μετά από διαμονή σε χώρα με ελονοσία;                         Ναι        Όχι          Δεν ξέρω

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

            Έχετε ταξιδέψει έξω από τη μητροπολιτική Γαλλία τον τελευταίο μήνα (ακόμη και για μια ενδιάμεση στάση);

    Εάν ναι, προσδιορίστε πού: ...................................................................................................                                                Ναι              Όχι                    Δεν ξέρω

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

Έχετε μείνει (περισσότερο από ένα χρόνο σωρευτικά) στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ του 1980 και του 1996;                                        Ναι            Όχι                    Δεν ξέρω

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Είχατε μια διάγνωση της νόσου του Chagas;                                                                                                                                           Ναι                 Όχι                    Δεν ξέρω

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    Η μητέρα σου γεννήθηκε στη Νότια Αμερική;                                                                                                                                        Ναι                 Όχι                    Δεν ξέρω

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Γιατί τέτοιες ποικίλες ερωτήσεις; Κάθε αιμοδοσία ελέγχεται συστηματικά για την αναζήτηση ενός αριθμού γνωστών μολυσματικών παραγόντων. Αυτά τα ερωτήματα αποσκοπούν να μάθουν αν έχετε μολυνθεί από έναν παράγοντα που δεν ανιχνεύθηκε στη δωρεά αλλά μεταβιβάσιμος στον παραλήπτη


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Έχετε πάει στον οδοντίατρο τις τελευταίες 7 ημέρες;                                                                                                                               Ναι           Όχι                    Δεν ξέρω

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

Είχατε πυρετό (> 38 ° C), ένα μολυσματικό πρόβλημα τις τελευταίες 15 ημέρες;                                                                                   Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Είχατε δερματική βλάβη ή λοίμωξη τις τελευταίες 15 ημέρες;                                                                                                                  Ναι               Όχι                    Δεν ξέρω

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον με μεταδοτική ασθένεια τον τελευταίο μήνα; Εάν ναι, ποια ασθένεια; ............................................ ................................................
                                                                                                                                                                                                                               Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Είχατε τατουάζ ή διάτρηση (συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης αυτιών) τους τελευταίους 4 μήνες;                                                                     Ναι          Όχι              Δεν ξέρω

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Έχετε έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο αίμα με τσίμπημα, τραύμα ή προβολή τους τελευταίους 4 μήνες;                                                          Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Έχετε υποβληθεί σε θεραπεία με βελονισμό, μεσοθεραπεία ή σπειροειδής φλεβίτιδα κατά τους τελευταίους 4 μήνες;                                      Ναι               Όχι               Δεν ξέρω

 

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Είχατε ενδοσκόπηση (φλεβοσκόπηση, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση ...) τους τελευταίους 4 μήνες;                                                            Ναι              Όχι               Δεν ξέρω

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Είχατε πολλαπλούς UTIs τους τελευταίους 12 μήνες;                                                                                                                                       Ναι           Όχι            Δεν ξέρωAu cours de votre vie Κατά τη διάρκεια της ζωής σας

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Είχατε ποτέ μετάγγιση αίματος ή μεταμόσχευση οργάνων;                                                                                                                                 Ναι               Όχι          Δεν ξέρω

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Είχατε μεταμόσχευση κερατοειδούς ή σκληρής μήνιγγας;                                                                                                                                   Ναι                Όχι           Δεν ξέρω

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

Είχατε λάβει θεραπεία με αυξητική ορμόνη πριν από το 1989;                                                                                                                             Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Έχει κάποιος στην οικογένειά σας διαγνωσθεί με ασθένεια Creutzfeldt-Jakob, ασθένεια Gertsmann-Sträussler-Scheinker, θανατηφόρα οικογενειακή αϋπνία;

                                                                                                                                                                                                                                         Ναι        Όχι              Δεν ξέρω

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Γιατί ερωτήσεις; Μέσω των παρακάτω ερωτήσεων, εξετάζουμε αν έχετε μολυνθεί από τον ιό του AIDS (HIV), τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C (HBV και HCV) ή τον ιό HTLV. Πράγματι, ακόμη και αν αυτοί οι ιοί εξετάζονται συστηματικά για κάθε αιμοδοσία και παρά τις επιδόσεις των δοκιμών που χρησιμοποιούνται, υπάρχει μια περίοδος που ονομάζεται "σιωπηλό παράθυρο" στην αρχή μιας μόλυνσης της οποίας η διάρκεια είναι μεταβλητή ανάλογα με τους ιούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εξέταση διαλογής παραμένει αρνητική και δεν ανιχνεύει την επιθυμητή μόλυνση. Ωστόσο, ο ιός υπάρχει ήδη στο αίμα και εάν η δωρεά λάβει χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μόλυνση μπορεί να μεταδοθεί στον ασθενή κατά τη διάρκεια της μετάγγισης. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις. Θα μπορέσετε να συμπληρώσετε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου με τον γιατρό ή τον νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πριν από την υπηρεσία.

 D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΟΥΝ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

Έχετε δοκιμάσει ποτέ θετικά για HIV (AIDS), HBV (ιό ηπατίτιδας Β), HCV (ιός ηπατίτιδας C) ή HTLV;                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 Ναι        Όχι              Δεν ξέρω

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

Πιστεύετε ότι χρειάζεστε μια δοκιμή για HIV, HBV, HCV;                                                                                                                               Ναι        Όχι                Δεν ξέρω


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Κατά την άποψή σας, κάποιος γύρω σας έχει ηπατίτιδα Β;                                                                                                                                  Ναι        Όχι               Δεν ξέρω

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, με ένεση, φάρμακα ή ουσίες ντόπινγκ που δεν έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό (ακόμη και μία φορά);    Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


41  Dans les quatre derniers mois,​ Τους τελευταίους τέσσερις μήνες,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Είχατε περισσότερους από έναν (α) σεξουαλικούς συντρόφους *;      Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Κατά την άποψή σας, ο σύντροφός σας έχει άλλο σεξουαλικό σύντροφο;                                                    Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Είχατε σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη (χλαμύδια ή γονοκοκκική λοίμωξη, έρπητα των γεννητικών οργάνων, σύφιλη για παράδειγμα);                                        Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Κατά την άποψή σας, ο σύντροφός σας είχε μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη (μόλυνση από Chlamydia ή Gonococcus, έρπητα των γεννητικών οργάνων, Syphilis, για παράδειγμα);     

                                                                                                                                                                                                                           Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

Έχετε κάνει σεξ σε αντάλλαγμα για χρήματα ή ναρκωτικά τους τελευταίους 12 μήνες;                                                                                  Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω43 Pour les hommes  Για τους άνδρες


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Έχετε κάνει σεξ τους τελευταίους 12 μήνες με άλλο άνδρα;                                                                                                                   Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                     Oui            Non                   Je ne sais pas

Εάν απαντήσατε ναι στην προηγούμενη ερώτηση, είχατε περισσότερους από έναν άνδρες συνεργάτες τους τελευταίους 4 μήνες;     Ναι            Όχι                    Δεν ξέρω 44  Pour les femmes Για τις γυναίκες

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Έχετε κάνει σεξ με έναν άνδρα ο οποίος, κατά την άποψή σας, έχει κάνει σεξ με άλλον άνδρα τους τελευταίους 12 μήνες;                       Ναι        Όχι               Δεν ξέρω45 Dans les 12 derniers mois Τους τελευταίους 12 μήνες

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Έχετε κάνει σεξ με έναν συνεργάτη που, εξ όσων γνωρίζετε:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

μολύνονται με HIV, HCV, HBV ή HTLV;                                                                                                                                                Ναι        Όχι                    Δεν ξέρω

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

χρησιμοποιούνται με ένεση, ναρκωτικά ή ουσίες ντόπινγκ που δεν έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό;                                    Ναι               Όχι               Δεν ξέρω

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

έκανε σεξ σε αντάλλαγμα για χρήματα ή ναρκωτικά;                                                                                                                      Ναι               Όχι               Δεν ξέρω

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Αρ 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τους υπολογιστές, τα αρχεία και τις ελευθερίες τροποποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που ζητούνται κυρίως με την ευκαιρία του ερωτηματολογίου και Predon η συνέντευξη πριν από τη δωρεά θα αποτελέσει αντικείμενο εγγραφής ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γαλλικό ίδρυμα αίματος καθώς και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέξατε με την ευκαιρία της δωρεάς αίματος. Τα αποτελέσματα βιολογικών προσόντων της δωρεάς θα υποβληθούν σε επεξεργασία υπολογιστή από τη Γαλλική Εγκατάσταση Αίματος. Αυτή η θεραπεία προορίζεται να επιτρέψει τη διαχείριση των αιμοδοτών και των παραληπτών. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και σε περίπτωση ανακρίβειας, διόρθωσης και διαγραφής. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, απλώς επικοινωνήστε με τον διευθυντή της αίθουσας αίματος στην περιοχή όπου βρίσκεται η τοποθεσία συλλογής. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του δότη, παρέχεται και συλλέγονται από εμάς, όταν συντήρησης Predon και δωρεά συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της βιολογικής προσόντα του δώρο για για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης επεξεργασμένων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του δότη, των πληροφοριών για την υγεία και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.