traduction predon letton Tulkošana latviski

traduction predon letton Tulkošana latviski

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Intervijas dokuments pirms ziedošanas

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Jums palīdzēs atbildēt uz vairākiem jautājumiem par savu veselību, bet arī par jūsu dzīvesveidu vai ceļojumiem, lai palīdzētu mums novērtēt, vai jūs varat ziedot savu asinīm

Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don.  Katrs no uzdotajiem jautājumiem ir svarīgs jūsu veselībai un cilvēkiem, kas saņems asinis. Pacientu drošība ir atkarīga no Jūsu atbilžu precizitātes, un šī drošības prasība izskaidro, ka daži kritēriji noved pie dāvanas kontrindikācijas.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires.

Veikt vajadzīgo laiku, lai pilnībā izlasītu un aizpildītu šo anketu, un sirsnīgi atbildiet uz jautājumiem. Atbildes uz anketas jautājumiem ir obligātas.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don.

Ja neesat pārliecināts par to, ko darīt, pārbaudiet lodziņu "Es nezinu", lai jautājums tiktu īpaši risināts intervijā pirms ziedojumiem.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Pēc tā aizpildīšanas, jūs šo aptauju sniegsiet ārstam vai medicīnas māsai, kas jūs saņems. Viņš (viņa) uzdos jums papildu jautājumus un atbildēs uz jūsu jautājumiem.


 


 


 


 

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Šīs iepriekšējās intervijas beigās jūs parakstīsiet dokumentu ar nosaukumu "izņemšanas veidlapa", kas tiek uzskatīts par jūsu piekrišanu jūsu atbildes uzņemšanai un patiesībai. Savāktā informācija ir konfidenciāla un pakļauta medicīnas noslēpumam. Attiecībā uz anketu tas tiks iznīcināts pēc jūsu ziedojuma.


 

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  

Int għandek l-għażla li tirrinunzja għar-rigal qabel il-bidu tiegħu u l-possibbiltà li tinterrompi r-rigal tiegħek fi kwalunkwe ħin mingħajr imbarazzament jew imbarazzament.Jums ir iespēja atteikties no dāvanas pirms tā uzsākšanas un iespēju pārtraukt jūsu dāvanu jebkurā laikā bez apmulsuma vai apmulsuma.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Liels paldies par dalību asins ziedošanā.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. 

Nekad nepiedāvājiet asinis, lai iegūtu pārbaudi. Ārsts vai medmāsa var jums pastāstīt, kur to darīt.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Kāpēc jautājumi par jūsu veselību? Lai meklētu vienlaicīgi, ja jūs varat bez bīstamības dot pacientam, kurš saņems asinis, bet arī pats. Tātad jautājumi ir vērsti uz to, lai meklētu slimības un ārstēšanu, kas varētu būt pretrunā dāvanai jūsu un saņēmēja drošībai.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG 

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA ATTIECĪBĀ UZ BLĪVU


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Vai jūtaties piemēroti, lai dotu asinis Jā / nē / nezinu


2 Avez-vous : Vai jums: 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                   

konsultējies ar ārstu pēdējo 4 mēnešu laikā?

   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                

pēdējos 4 mēnešos veica veselības pārbaudes (bioloģiskais novērtējums, rentgenstari ...)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 


 


 

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………

lietojuši medikamentus (pat tos, ko lietojat katru dienu)? Ja jā, tad kad un kuras?................................…

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                     

lietojuši medikamentus (pat tos, ko lietojat katru dienu)? Ja jā, tad kad un kuras?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


3 Avez-vous été vacciné(e) : Vai esat vakcinēts :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                  

pret B hepatītu?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • B    contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                   

pret citām slimībām pēdējā mēneša laikā?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 


 


 

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                               

pret stingumkrampjiem pēdējo 2 gadu laikā (atsaukšana)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu 

4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                   

Vai Jums nesen ir bijusi asiņošana (deguna, hemoroīdi, smagie periodi)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?         

Vai jūtaties dienās vai nedēļās pirms sāpes krūtīs vai patoloģiskas elpas trūkuma pēc treniņa?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu 


 

6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                     

Vai pēdējo 2 gadu laikā Jūs esat ārstēts smagas psoriāzes gadījumā?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ..................................................................... 

Vai Jums ir slimība, kurai nepieciešama regulāra medicīniskā uzraudzība? Ja jā, kuru?..................................

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Vai esat plānojis darbību ar fiziskiem centieniem (sportu vai profesionālu) tūlīt pēc ziedojuma?

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………….  

Jekk iva, liema waħda?: ........................................................................…

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 

 

Au cours de votre vie Jūsu dzīves laikā


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................    

Vai esat kādreiz konsultējies ar kardiologu? Ja jā, tad kāpēc? ................................................. 

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

10 Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                         

Vai esat kādreiz bijis ekspluatēts vai hospitalizēts?

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu 


 


 

11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                          

Vai Jums ir bijusi astma, nopietna alerģiska reakcija, īpaši ārstēšanas laikā?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 

12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                 

Vai Jums ir asins recēšanas slimība?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


13  Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                         

Vai Jums ir bijusi anēmija, sarkano asins šūnu trūkums, ārstēšana, lai kompensētu dzelzs trūkumu?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                       

Vai Jums ir bijusi vēža diagnoze (ieskaitot melanomu, leikēmiju, limfomu ...)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ? 

Vai Jums ir bijusi insults, pārejoša išēmiska lēkme, epilepsijas lēkmes, krampji (ārpus bērnības), atkārtota sinkope?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


Pour les femmes  Sievietēm

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

Vai pašlaik esat grūtniece vai esat bijusi grūtniece pēdējo 6 mēnešu laikā? Norādiet grūtniecību skaitu, kas bijušas jūsu dzīves laikā:…….

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

Jā / nē / nezinu 

Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Kāpēc jautājumi par ceļošanu? Lai noskaidrotu, vai jūs varētu pārnēsāt ar asinīm pārnēsājamu slimību, kas iegūta, dzīvojot valstī (vai teritorijā), kurā atrodas slimība. Šādu jautājumu mērķis ir meklēt tādas slimības, kuras mājās var nepamanīt (infekcija ar Rietumnīlas vīrusu, tropu drudzi, chikungunya ...) vai klusēt vairākus mēnešus vai gadus pēc atgriešanās (malārija, Chagas slimība ...), bet tos var pārnēsāt ar asinīm un dažiem pacientiem izraisīt nopietnas infekcijas. Pirms asiņu ievadīšanas var būt nepieciešama aizkavēšanās, lai novērstu šo slimību pārnešanu saņēmējam.

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES 

RISKI, KAS SAISTĪTI AR CEĻOJUMIEM

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie  

Vai esat ceļojis vismaz vienu reizi savā dzīvē ārpus Eiropas kontinenta? Ja jā, lūdzu, norādiet: Ziemeļamerika, Centrālā vai Dienvidamerika, Āzija, Āfrika, Okeānija

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                 

Ja esat kādreiz ceļojis, vai esat pēdējos 3 gados uzturējies ārpus Eiropas kontinenta (pat pieturvietai)? Ja jā, norādiet valsti (-es):............................................................................................ 

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


  


 


 

19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?     

Vai esat kādreiz bijis malārijas uzbrukums vai neizskaidrojams drudzis uzturēšanās laikā ar malāriju?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                       

Vai pēdējā mēneša laikā esat ceļojis ārpus Francijas lielpilsētas (pat pieturvietai)?

Ja jā, norādiet, kur: ...................................................................................................

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                 

Vai jūs esat uzturējies (vairāk nekā gadu kumulēts) Apvienotajā Karalistē no 1980. līdz 1996. gadam?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 


 


 

22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                 

Vai Jums ir bijusi Chagas slimības diagnoze?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                       

Vai jūsu māte ir dzimusi Dienvidamerikā?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.  Kāpēc šādi dažādi jautājumi? Katrs asins ziedojums tiek sistemātiski pārbaudīts, lai meklētu vairākus zināmus infekcijas ierosinātājus. Šie jautājumi ir izstrādāti, lai noskaidrotu, vai esat inficējies ar aģentu, kurš nav atklāts ziedojumā, bet ir pārnēsājams saņēmējam.


 

 


 

C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

SVARĪGAS KRAVAS PĀRSTRĀDĀTAS INFEKCIJAS RISKI

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                   

Vai esat bijis pie zobārsta pēdējo 7 dienu laikā?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                   

Vai Jums ir bijusi drudzis (> 38 ° C), infekcijas problēma pēdējo 15 dienu laikā?

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu 

26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                   

Vai pēdējo 15 dienu laikā Jums ir bijis ādas bojājums vai infekcija?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................ 

Vai pēdējā mēneša laikā esat bijis saskarē ar kādu ar lipīgu slimību? Ja jā, kāda slimība? ............................................ ................................................

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                               

Vai pēdējo 4 mēnešu laikā jums ir bijis tetovējums vai pīrsings (ieskaitot ausu caurduršanu)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                             

Vai pēdējo 4 mēnešu laikā esat bijis saskarē ar cilvēka asinīm, ievainojot, brūcot vai projekējot?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?               

Vai pēdējo 4 mēnešu laikā esat bijis ārstēts ar akupunktūru, mezoterapiju vai varikozu sklerozi?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                         

Vai pēdējo 4 mēnešu laikā Jums ir bijusi endoskopija (fibroskopija, gastroskopija, kolonoskopija ...)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                         

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir bijuši vairāki UTI?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 
 


 

Au cours de votre vie  Jūsu dzīves laikā

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                 

Vai Jums kādreiz ir bijusi asins pārliešana vai orgānu transplantācija?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 

34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                             

Vai Jums ir bijusi radzenes vai dura transplantācija?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                 

Vai Jūs saņēmāt augšanas hormona terapiju pirms 1989. gada?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

Vai kāds no jūsu ģimenes locekļiem ir diagnosticēts ar Creutzfeldt-Jakob slimību, Gertsmann-Sträussler-Scheinker slimību, letālu ģimenes bezmiegu?

   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu

 


 


 


 


 


 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Kāpēc intīmie jautājumi? Ar šādiem jautājumiem mēs pētām, vai esat inficējies ar AIDS vīrusu (HIV), B un C hepatīta vīrusiem (HBV un HCV) vai HTLV vīrusu. Pat ja šie vīrusi tiek regulāri pārbaudīti katram asins ziedojumam, un, neskatoties uz izmantoto testu veikšanu, piesārņojuma, kura ilgums ir mainīgs atkarībā no vīrusiem, sākumā sauc par "kluso logu". Šajā periodā skrīninga tests paliek negatīvs un nenovēro vēlamo infekciju. Tomēr vīruss jau ir asinīs un ja ziedojums notiek šajā periodā, infekcija var tikt pārnesta uz pacientu transfūzijas laikā. Uzmanīgi izlasiet tālāk minētos jautājumus. Jūs varēsiet aizpildīt šo anketas daļu ar ārstu vai medmāsu intervijas laikā. 

 


 


 


 

D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

CITI KREDĪTI, KAS ATTIECAS UZ KRAVAS KRAVAS PĀRVIETOŠANU

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

Vai esat kādreiz pārbaudījuši pozitīvu HIV (AIDS), HBV (B hepatīta vīruss), HCV (C hepatīta vīruss) vai HTLV?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                  

Vai jūs domājat, ka jums ir nepieciešams HIV, HBV, HCV tests?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                               

Vai jums ir zināms, ka jums apkārt ir kāds B hepatīts?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                 

Vai esat kādreiz lietojis, injicējot, zāles vai dopinga vielas, ko nav parakstījis ārsts (pat vienu reizi)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


41  Dans les quatre derniers mois,​ Pēdējo četru mēnešu laikā,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                           

Vai jums ir vairāk nekā viens (a) seksuālais partneris *?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                     

Vai jūsu partnerim ir zināms cits seksuālais partneris?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?               

Vai Jums ir bijusi seksuāli transmisīva infekcija (hlamīdija vai gonokoku infekcija, piemēram, ģenitāliju herpes, sifilis)?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 


 


 

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

Vai jūsu partnerim ir bijusi seksuāli transmisīva infekcija (piemēram, Chlamydia vai Gonococcus infekcija, dzimumorgānu herpes, Sifilis)?

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

Jā / nē / nezinu


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                         

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā jums ir bijis sekss apmaiņā pret naudu vai narkotikām?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

  


 


 

 


 


 


 


 

Pour les hommes  Vīriešiem


 • 43A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                       

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā bijāt sekss ar citu vīrieti?

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu


 

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                   

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt “jā”, vai pēdējo 4 mēnešu laikā esat saņēmis vairāk nekā vienu vīriešu partneri?

 Oui        /  Non   /       Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

Pour les femmes  Sievietēm

 44 Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                 

Vai jums ir bijis sekss ar vīrieti, kurš, pēc jūsu domām, pēdējo 12 mēnešu laikā ir seksējis ar citu vīrieti?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

Jā / nē / nezinu
 


 


 

Dans les 12 derniers mois Pēdējo 12 mēnešu laikā

45 Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Vai jums ir bijis sekss ar partneri, kurš, pēc jūsu domām:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                     

ir inficēts ar HIV, HCV, HBV vai HTLV?

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                             

lieto injekcijas veidā, zāles vai dopinga vielas, ko nav parakstījis ārsts?

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                               

bija sekss apmaiņā pret naudu vai narkotikām?

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Jā / nē / nezinu

 


 


 


 


 


 


 


 


 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Saskaņā ar 1978. gada 6. janvāra Likuma Nr. 78-17 grozījumiem, kas attiecas uz datoriem, datnēm un brīvībām, mēs informējam Jūs, ka daļa no jums pieprasītās informācijas, jo īpaši saistībā ar aptaujas anketu un iesniegumu Francijas asinsdonoru birojā tiks veikta iepriekšēja ziedojuma intervija, kā arī konkrēta informācija par jums, kas savākta, ziedojot asinis. Ziedojuma bioloģiskās kvalifikācijas rezultātus Francijas asinsdonoru organizācija veiks datorizētā veidā. Šī ārstēšana ir paredzēta, lai ļautu pārvaldīt asins donorus un saņēmējus. Jums ir piekļuves tiesības un neprecizitātes, labošanas un dzēšanas gadījumā. Lai izmantotu šīs tiesības, vienkārši sazinieties ar asinsdonoru centra direktoru apgabalā, kurā atrodas savākšanas vieta. Tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu donoru personas datu aizsardzību, drošību un konfidencialitāti, ko mūsu dienesti sniedz un apkopo pirms ziedošanas un ziedošanas, ieskaitot ziedojuma bioloģiskās kvalifikācijas rezultātus, lai novērst apstrādātu datu neatļautu izpaušanu, tostarp donora identitāti, veselības informāciju un pārbaužu rezultātus.