traduction predon mongolie Протон Монгол орчуулга

Traduction predon mongolieTraduction predon mongolie (233.95 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Хандив цуглуулахаас өмнө өгсөн ярилцлагын баримт бичиг

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар хэд хэдэн асуултанд хариулахын зэрэгцээ таны амьдралын хэв маяг, эсвэл аяллын талаар асууж, цусаа хандивлах боломжтой эсэхийг үнэлэхэд туслах болно. Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Асуусан асуулгууд нь таны эрүүл мэнд, цусыг хүлээн авах хүмүүсийн хувьд чухал ач холбогдолтой юм. Өвчтөний аюулгүй байдал нь таны хариултуудын үнэн зөвөөс хамаардаг бөгөөд аюулгүй байдлын эн тэргүүний зүйл нь тодорхой шалгуур нь бэлэг рүү харшилдаг болохыг тайлбарладаг.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Энэ асуулгыг бүхэлд нь уншиж, гүйцэд бөглөхөд шаардлагатай цагийг аваад, чин сэтгэлээсээ асуултуудад хариул. Энэ асуулгаар асуусан асуултын хариу нь заавал байх ёстой.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Хэрвээ та юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол "Би мэдэхгүй" гэсэн хайрцгийг шалгаснаар уг асуултыг урьдчилан өгөх ярилцлагын үеэр тодруулсан болно.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Үүнийг дуусгасны дараа танд энэ асуултын хариуг эмч, сувилагч нарт өгөх болно. Тэр (тэр) танд нэмэлт асуултууд асууж асуултууддаа хариулах болно.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Энэ урьдчилсан ярилцлагын төгсгөлд та "авах маягт" нэртэй баримт бичигт гарын үсгээ зурж, таны хариултыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авахыг зөвшөөрсөн нотолгоо болж хадгалагдана. Цуглуулсан мэдээлэл нь нууц бөгөөд эрүүл мэндийн нууцад хамаарна. Санал асуулгын хувьд таны хандивын дараа устгагдах болно.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  Бэлэг эхлэхээсээ өмнө бэлэг өгөхөөс татгалзах, бэлэг өгөхөө хойшлуулах, ичиж зовоохгүйгээр чамд бэлэг өгөх боломжтой.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Цусны донорын оролцоонд маш их баярлалаа.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Туршилт хийх зорилгоор цусыг санал болгодоггүй. Эмч сувилагч энэ эмчилгээнд хаана очиж болохыг хэлж өгнө.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Таны эрүүл мэндийн талаархи асуултууд Хэрэв та өөрийн цусыг хүлээж авах өвчтөнд аюул учруулахгүйгээр, өөртөө зориулж ч гэсэн эрж хайх хэрэгтэй. Тиймээс асуултууд нь таны аюулгүй байдал болон хүлээн авагчийн хувьд бэлгийг сөргөлдөх магадлалтай өвчин, эмчилгээг хайхад чиглэгдэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Та цусаа өгөхөд тохиромжтой гэж бодож байна уу?                                                                                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


2 Avez-vous : Танд юу:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

           Сүүлийн 4 сард эмчид хандсан уу?                                                                                                                                                 Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

сүүлийн 4 сард эрүүл мэндийн үзлэг (биологийн үнэлгээ, рентген ...)                                                                                                     Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

эм ууж байсан уу (өдөр бүр хийдэг хүмүүс)? Хэрэв тийм бол, хэзээ, хаана байх вэ? ................................................... ..........            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     Сүүлийн 15 хоногт харшлын эмэнд үзүүлэх тарилга хийлгэсэн үү?                                                                                             Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


3 Avez-vous été vacciné(e) :Та вакцинд хамрагдсан уу? :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         В гепатитын эсрэг?                                                                                                                                                                             Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна                                                                                                                                                                                

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    Өнгөрсөн сард бусад өвчний эсрэг?                                                                                                                                           Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

         Сүүлийн 2 жилд татан буулгах эсрэг (дурсамж) уу?                                                                                                           Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

    Та саяхан цус алдах (хамар, бөөсуруу, хүнд үе) уу?                                                                                                               Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        Та дасгал хийсний дараа цээжний өвдөлт, амьсгал нь хэвийн бус болоход хоног, долоо хоногт мэдэрсэн үү?           Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          Сүүлчийн 2 жилийн туршид хүнд хэлбэрийн Psoriasis эмчилгээ хийлгэсэн үү?                                                                        Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

      Танд тогтмол хяналт тавих шаардлагатай өвчин байдаг уу? Хэрэв тийм бол аль нь вэ? .........................................................Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Та хандивынхаа дараа биеийн тамирын дасгал хийдэг үү?

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………….                     Oui              Non                  Je ne sais pas

Хэрэв тийм бол аль нь вэ? ...........................................................................           Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 

Au cours de votre vie  Таны амьдралын турш


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           Та зүрх судасны зөвлөгөө авсан уу? Хэрэв тийм бол яагаад? .................................................. ............................                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

       Та хэзээ нэгэн цагт эмнэлэгт хэвтсэн эсвэл эмнэлэгт хэвтэж байсан уу?                                                                                  Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

      Та ялангуяа астма өвчний үед, ялангуяа эмчилгээний үед харшил үүсгэдэг үү?                                                                            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

            Та цусны бүлэгнэлтийн өвчин байдаг уу?                                                                                                                                    Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             Цус багадалт, улаан эсийн дутагдал, төмрийн дутагдлаас хамгаалах эмчилгээ хийсэн үү?                                                   Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Та хорт хавдрын оношийг (үүнд меланома, лейкеми, лимфома ...) үү?                                                                                            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Тархины цус харвалт, түр зуурын ишемийн довтолгоо, эпилепсийн уналт, уналт (хүүхэд наснаас гадуур), дахин давтаж байсан уу?

                                                                                                                                                                                                              Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


Pour les femmes Эмэгтэйчүүдийн хувьд

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

Та сүүлийн 6 сард жирэмсэн үү, эсвэл жирэмсэлсэн үү? Амьдралын чинь хэдэн жирэмслэлтийг харуул ...

                                                                                                                                                                                                                       Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES ХАЙХ ЗААВАРЧИЛСАН ЭРСДЭЛ

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Та европын тивээс гадна ядаж нэг удаа аялсан уу? Хэрэв тийм бол дараахь зүйлийг заана уу: Хойд Америк, Төв, Өмнөд Америк, Ази, Африк, Номхон далайн орнууд
                                                                                                                                                                                                                 Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Хэрэв та аялж байсан бол сүүлийн 3 жилд Европын тивээс гадна (зогссон ч гэсэн) байсан уу? Хэрэв тийм бол тухайн улсыг оруулна уу: .............................................................................................                                                                                                       Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

     Та malaria-тай оронд амьдарч байхдаа эсвэл дараа нь хумхаа өвчний довтолгоо, эсвэл тайлбарлаагүй халуурал байсан уу?  Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

            Та өнгөрсөн сард Францын нийслэлээс хол байсан уу?

    Хэрэв тийм бол хаана зааж өгөх: ...................................................................................................                                  Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

1980-1996 оны хооронд Их Британид (нэгээс олон жилийн турш) амьдарч байсан уу?                                                                 Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Chagas өвчний оношлогдсон уу?                                                                                                                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

   Танай ээж Өмнөд Америкт төрсөн уу?                                                                                                                                               Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Янз бүрийн асуултууд яагаад вэ? Цусны донор бүр нь олон тооны халдвартай бодисыг хайж олохын тулд системтэйгээр туршиж үздэг. Эдгээр асуултууд нь хандив дээр илрээгүй төлөөлөгчөөс халдвар авсан байсан боловч хүлээн авагч руу дамжуулагдсан эсэхийг мэдэхийг зорьсон болно


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

ДОТОРЫН ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Сүүлийн 7 хоногт та шүдний эмчид хандаж байсан уу?                                                                                                                  Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

Сүүлийн 15 хоногт та халуурч байсан (> 38 хэм) байсан уу?                                                                                                          Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Сүүлийн 15 хоногт та арьсанд үүссэн гэмтэл, халдвар авсан уу?                                                                                                    Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Та өнгөрсөн сард халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүнтэй харилцаж байсан уу? Хэрэв тийм бол ямар өвчин үү? ............................................ 
                                                                                                                                                                                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Сүүлийн 4 сард шивээс, эсвэл цоолох (чихний цоолохыг оруулаад) байсан уу?                                                                                 Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Сүүлийн 4 сарын хугацаанд хүний цустай холбоотой байсан шарх, шарх, эсвэл төсөөлөлтэй холбоотой байсан уу?                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Сүүлийн 4 сард зүүний зүү, мезotherapy буюу венийн судасны эмгэгээр эмчилж байсан уу?                                                          Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Сүүлийн 4 сард танд дуран (фибоскопи, гипоскопопи, колоноскопи ...) байсан уу?                                                                            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Та сүүлийн 12 сард олон тооны яаралтай тусламж үзүүлж байсан уу?                                                                                                Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байнаAu cours de votre vie Таны амьдралын турш

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Та цусны эргэлт, эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан уу?                                                                                                                            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Нүдний эвэр, шээс шилжүүлэн суулгах мэс засал байсан уу?                                                                                                              Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

1989 оноос өмнө өсөлтийн дааврын эмчилгээ хийлгэсэн үү?                                                                                                              Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Танай гэр бүлийн хэн нэгэн нь Крызффельдт-Жакобын өвчин, Gertsmann-Sträussler-Scheinker өвчин, нас барсан гэр бүлийн нойргүйдэлд оношлогдсон уу?

                                                                                                                                                                                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Яагаад дотно асуултууд вэ? Дараахь асуултуудад бид ДОХ-ын вирус (ХДХВ), Гепатит В ба С вирүс (HBV ба HCV) эсвэл HTLV вирусын халдвар авсан эсэхийг судалж үзээрэй. Үнэн хэрэгтээ, эдгээр вирусууд цус хандив бүрийг байнга шалгаж үзсэн ч хэрэглэсэн туршилтыг үл харгалзан вирусийн дагуу үргэлжлэх бохирдлын эхэн үед "чимээгүй цонх" гэж нэрлэдэг үе байдаг. Энэ хугацаанд скрининг шинжилгээ хийх нь сөрөг хэвээр үлдэж, хүссэн халдварыг илрүүлэхгүй. Гэсэн хэдий ч энэ вирус цусан дахь аль хэдийн гарсан бөгөөд хэрэв энэ хугацаанд хандив өгөх тохиолдолд өвчтөнд шилжүүлэн суулгах явцад халдварыг дамжуулж болно. Дараах асуултуудыг анхааралтай уншина уу. Та урьдчилан асуусан ярилцлагын үеэр санал асуулгын энэхүү хэсгийг эмч, сувилагчтай бөглөх боломжтой болно.

 D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

ДОХ-оор дамжин халдварладаг бусад эрсдэл

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

Та ХДХВ (ДОХ), HBV (гепатит B вирус), HCV (гепатит С вирус) эсвэл HTLV эерэг эсэхийг шалгасан уу?                                    

                                                                                                                                                                                                                                              Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

Та ХДХВ, HBV, HCV шинжилгээг хийх хэрэгтэй гэж бодож байна уу?                                                                                        Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Таны мэдлэгт ойр байгаа хүн чинь Гепатит B-тай байдаг уу?                                                                                                           Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?               

Та хэзээ нэгэн цагт эмчийн зааж өгөөгүй тариа, мансууруулах бодис, допингийн бодис хэрэглэж байсан уу? 

 Oui          Non                   Je ne sais pas​

Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


41  Dans les quatre derniers mois,​ Сүүлийн дөрвөн сард,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Нэгээс дээш (a) бэлгийн хамтрагч * байсан уу?                          Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Таны мэдэлд таны хамтрагч өөр бэлгийн хамтрагчтай байсан уу?                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Бэлгийн замаар дамжих халдвар (хламиди, гонококкийн халдвар, бэлэг эрхтэн, хээл хахууль гэх мэт) байсан уу?             Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Танай түнш тань бэлгийн замаар дамжих халдвар (Chlamydia, Gonococcus халдвар, бэлэг эрхтэн, тэмбүү гэх мэт) байсан уу?    

                                                                                                                                                                                                                Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

Сүүлийн 12 сард мөнгө, эмийн солилцоонд бэлгийн хавьталд орсон уу?                                                                                 Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна43 Pour les hommes  Эрэгтэйчүүд


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд өөр хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон уу?                                                                                      Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                   

Хэрэв та өмнөх асуултанд Тийм гэж хариулсан бол сүүлийн 4 сард нэгээс дээш эрэгтэй хүнтэй байсан уу?

    Oui            Non                   Je ne sais pas

  Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна 44  Pour les femmes Эмэгтэйчүүдийн хувьд

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Та сүүлийн 12 сард өөр хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон уу?                                                    Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна45 Dans les 12 derniers mois Сүүлийн 12 сард

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Танд түнштэй бэлгийн хавьталд орсон уу?


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

ХДХВ, HCV, HBV эсвэл HTLV-ээр халдварлагдсан уу?                                                                                                             Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

хэрэглэж байгаа, эм тариа, эм, допингийн бодисоор эмчлэгдээгүй                                                                                        Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

мөнгө, эмийн бэлгийн харьцаанд орсон уу?                                                                                                                            Тийм ээ  / үгүй биш  / Би мэдэхгүй байна

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

6 хууль тоот 78-17 компьютер, файлууд болон өөрчлөгдсөн эрх чөлөөний тухай нэгдүгээр сарын 1978 заасны дагуу, бид та асуулгын болон Predon тохиолдуулан ялангуяа хүссэн мэдээллийг зарим нэг гэдгийг би та нарт мэдэгдэх "хандив өмнө ярилцлага Францын цусаар компьютерийн бичлэг, цус хандивлах нь өөрөө цуглуулсан чиний тухай зарим мэдээлэл байх болно. бэлэг биологийн мэргэжил үр дүн нь Францын Цусны байгуулах замаар мэдээлэл боловсруулах дагуу байх болно. Энэ эмчилгээ нь цусны донор болон хүлээн авагчдыг удирдах боломжийг олгодог. Та хандах эрхтэй бөгөөд алдаатай, залруулах, устгах тохиолдолд. эдгээр эрхийг хэрэгжүүлнэ тулд ердөө л талбайд цуглуулах сайт цус сэлбэх төвийн захирал холбоо барина уу. шаардлагатай бүх арга хэмжээг аюулгүй байдал, хандивлагчид, хувийн мэдээлэл нь бидний нийлүүлсэн цуглуулсан нууцлалыг хамгаалахын тулд авч байгаа үед бэлгийн биологийн мэргэжил нь үр дүнг оролцуулан Predon засвар үйлчилгээ, хандив, дэмжлэг боловсруулж, түүний эрүүл мэнд, шалгалтын үр дүнг талаарх мэдээлэл, донор биеийн байцаалт зэрэг мэдээллийг зөвшөөрөлгүй задруулахаас сэргийлэх.