traduction predon persan ترجمه فارسی

Traduction predon persanTraduction predon persan (219.08 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

سند مصاحبه پیش از اهدای خون

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. از شما خواسته شده است که به چندین سؤال درباره سلامت خود پاسخ دهید، اما همچنین در مورد شیوه زندگی یا سفرهایتان، برای کمک به ما در ارزیابی اینکه آیا می توانید خون خود را اهدا کنید.

Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. اهر یک از سؤالات پرسیده شده برای سلامت خود و افرادی که خون شما را دریافت می کنند مهم است. ایمنی بیماران بستگی به دقت پاسخ شما دارد و این ضرورت امنیتی توضیح می دهد که معیارهای خاص منجر به عدم قطعیت به هدیه می شود.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires.زمان لازم برای خواندن و تکمیل این پرسشنامه را به طور کامل بگذارید و به سؤالات صحیح پاسخ دهید. پاسخ به سوالاتی که در این پرسشنامه مطرح شده، اجباری است.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. اگر مطمئن نیستید که چه کاری انجام دهید، کادر «من را نفهمید» را چک کنید تا سوال بطور خاص در مصاحبه قبل از اهدای خون مورد توجه قرار گیرد.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

پس از اتمام آن، شما این پرسشنامه را به دکتر یا پرستار می دهید که شما را دریافت می کند. او (او) از شما سوالات اضافی و سوالات خود را پاسخ خواهد داد.


 


 


 


 

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

در پایان این پیش مصاحبه، یک سند با عنوان «فرم برداشت» را که به عنوان مدرک رضایت شما در مورد اتخاذ و صریح پاسخ های شما حفظ می شود، امضا کنید. اطالعات جمع آوری شده محرمانه و محرمانه است. در مورد پرسشنامه، پس از اهدای شما نابود خواهد شد.


 

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  شما می توانید از دادن هدیه قبل از شروع آن و احتمال وقفه هدیه خود در هر زمان بدون خجالت و خجالت خودداری کنید.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   خیلی ممنون از شرکت در اهدا خون.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela.  هرگز برای آزمایش آزمایش خون ندهید. دکتر یا پرستار می تواند به شما بگوید کجا باید بروید.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

چرا سوالاتی درمورد سلامتی شماست؟ برای جستجو در همان زمان اگر شما می توانید بدون خطر برای بیماران که خون خود را دریافت خواهید کرد، اما همچنین برای خودتان. بنابراین، سوالات به دنبال یافتن بیماری ها و درمان هایی هستند که ممکن است هدیه ای را برای ایمنی و دریافت کننده شما مطابقت دهند.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG 

وضعیت سلامتی برای آوردن خون


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

       آیا شما احساس می کنید که خون خود را می دهید؟                                                                 من نمی دانم / نه / بله


2 Avez-vous : آیا شما : 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                   

در 4 ماه گذشته با پزشک مشورت کردید؟

   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                    

من نمی دانم / نه / بله

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                

آزمایش های بهداشتی (ارزیابی بیولوژیکی، اشعه ایکس ...) در 4 ماه گذشته انجام شده است؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                

من نمی دانم / نه / بله

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………

مصرف دارو (حتی کسانی که هر روز مصرف می کنید)؟ اگر چنین است، چه زمانی و چه کسی..................................…

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله


 

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                     

تزریق حساسیتی برای آلرژی در 15 روز گذشته؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                

من نمی دانم / نه / بله


3 Avez-vous été vacciné(e) : آیا واکسینه شده اید؟:             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                  

علیه هپاتیت B

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                             

من نمی دانم / نه / بله

 • B    contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                   

در برابر بیماری های دیگر در ماه گذشته؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                              

من نمی دانم / نه / بله

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                               

علیه تتومی در 2 سال گذشته (یادآوری)؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                           

من نمی دانم / نه / بله 

4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                   

آیا اخیرا خونریزی دارید (بینی، هموروئید، دوره های سنگین)؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                        

من نمی دانم / نه / بله


Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?         

آیا شما در روز یا هفته قبل از درد قفسه سینه یا تنگی نفس غیر طبیعی پس از ورزش احساس می کنید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                     

آیا در 2 سال گذشته برای پسوریازیس شدید درمان شده است؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                        

من نمی دانم / نه / بله


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ..................................................................... 

آیا بیماری دارید که نیاز به نظارت منظم پزشکی دارد؟ اگر بله، کدام یک؟....................................

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? آیا پس از اهدای شما، فعالیتی را با تلاش فیزیکی (ورزش یا حرفه ای) برنامه ریزی کرده اید؟

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………….  

اگر بله، کدام یک؟: ........................................................................…

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas       

من نمی دانم / نه / بله

Au cours de votre vie در طول زندگی شما


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................    

آیا تا به حال یک متخصص قلب مشاوره کرده اید؟ اگر چنین است، چرا؟................................................. 

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                         

آیا تا به حال در بیمارستان یا بستری شده اید؟

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                        

من نمی دانم / نه / بله 

11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                          

آیا آسم، یک واکنش شدید آلرژیک، به ویژه در طول درمان پزشکی دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                

من نمی دانم / نه / بله


 

12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                 

آیا بیماری لخته شدن خون دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                               

من نمی دانم / نه / بله


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                         

آیا شما کم خونی دارید، کمبود گلبول قرمز، درمان برای کمبود آهن؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas       

من نمی دانم / نه / بله


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                       

آیا تشخیص سرطان دارید (از جمله ملانوما، لوسمی، لنفوم ...)؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                            

من نمی دانم / نه / بله


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ? 

آیا تا به حال سکته مغزی، حمله ایسکمیک گذرا، تشنج های صرعی، تشنج (خارج از دوران کودکی)، انسداد تکراری دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas    

من نمی دانم / نه / بله


Pour les femmes برای زنان

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

آیا شما در حال حاضر باردار هستید یا در 6 ماه گذشته باردار شده اید؟ تعداد حاملگی هایی که در طول زندگی خود داشته اید را مشخص کنید: …….

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                                                                                                     

من نمی دانم / نه / بله 

Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. چرا سوالات در مورد سفر؟ برای پیدا کردن اینکه آیا می توانید یک بیماری منتقل شده از خون را در طول زندگی در یک کشور (یا قلمرو) که در آن بیماری وجود دارد به دست آورد. سوالات زیر به دنبال یافتن بیماری هایی هستند که ممکن است در خانه (آلودگی با ویروس غرب نیل، تب دنگ، چیکونگونیا ...) جستجو شوند یا چند ماه یا چند سال پس از بازگشت از اقامت (مالاریا، بیماری Chagas ...) سکوت کنند. آنها می توانند توسط خون منتقل شوند و در بعضی از بیماران به عفونت های جدی منجر شوند. قبل از دادن خون برای جلوگیری از انتقال این بیماری ها به گیرنده، ممکن است تاخیر لازم باشد.

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES 

خطرات مرتبط با سفر

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie  

آیا شما حداقل یکبار در زندگی خود در خارج از قاره اروپا مسافرت کرده اید؟ اگر بله، لطفا مشخص کنید: آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی یا جنوبی، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                                                                                                  

من نمی دانم / نه / بله


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                 

اگر تا به حال سفر کرده اید، آیا در 3 سال گذشته در خارج از قاره اروپا اقامت کرده اید (حتی برای توقف)؟ اگر بله، کشور را مشخص کنید:............................................................................................ 

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                             

من نمی دانم / نه / بله


  


 


 

19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?     

آیا تا به حال یک حمله مالاریا یا تب ناشناخته را در طول یا پس از اقامت در یک کشور با مالاریا داشته اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                       

آیا شما در ماه گذشته در خارج از فرانسه شهری (حتی برای توقف) سفر کرده اید؟

 اگر بله، مشخص کنید کجا:..................................................................................................     

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas          

من نمی دانم / نه / بله


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                 

آیا شما بین سالهای 1980 تا 1996 در انگلستان ماندید (بیش از یک سال)؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                     

من نمی دانم / نه / بله


 


 


 

22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                 

آیا تشخیص بیماری چاگا دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                         

من نمی دانم / نه / بله


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                       

آیا مادر شما در آمریکای جنوبی متولد شد؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                  

من نمی دانم / نه / بله

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.  چرا چنین سوالات متنوعی وجود دارد؟ هر اهدای خون به طور سیستماتیک برای جستجوی تعدادی از عوامل عفونی شناخته شده مورد آزمایش قرار می گیرد. این سوالات طراحی شده اند تا بدانند که آیا شما توسط یک عامل که در اهدای خون شناسایی شده است اما آلوده به گیرنده آلوده شده است، طراحی شده است.


 

 

C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

خطر ابتلا به سرطان خون

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                   

آیا در 7 روز گذشته دندانپزشک بوده اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                               

من نمی دانم / نه / بله


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                   

آیا تب (> 38 درجه سانتیگراد)، یک مشکل عفونی در 15 روز گذشته دارید؟

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                   

من نمی دانم / نه / بله


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                   

آیا در 15 روز گذشته دچار ضایعه یا عفونت پوست شده اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                  

من نمی دانم / نه / بله


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................ 

آیا در ماه گذشته در تماس با فردی با بیماری مسری هستید؟ اگر بله، چه بیماری؟............................................ 

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas   

من نمی دانم / نه / بله


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                               

آیا شما در 4 ماه گذشته خالکوبی یا پر سر و صدا دارید (از جمله گوش کردن)؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas            

من نمی دانم / نه / بله


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                             

آیا در 4 ماه گذشته با خارش، زخم یا ریزش مواجه شده اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas       

من نمی دانم / نه / بله


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?               

آیا شما در 4 ماه گذشته با طب سوزنی، مزوتراپی یا اسکلروز ورید واریسی درمان شده اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله 

31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                         

آیا در 4 ماه گذشته اندوسکوپی (فیبروسکوپی، گاستروسکوپی، کولونوسکوپی ...) دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                         

آیا در 12 ماه گذشته UTI های متعدد دارید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


 
 


 

Au cours de votre vie  در طول زندگی شما

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                 

آیا تا کنون خونریزی خون یا پیوند عضو دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


 

34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                             

آیا پیوند قرنیه یا دوگره دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                 

آیا قبل از سال 1989 درمان هورمون رشد را دریافت کردید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

آیا هر کسی در خانواده شما مبتلا به بیماری کریتزفلد-یعقوب، بیماری Gertsmann-Sträussler-Scheinker، بیخوابی خانوادگی مرگبار است؟

   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                                                                                                 

من نمی دانم / نه / بله

 


 


 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. چرا سوالات صمیمی؟ از طریق پرسش های زیر، ما بررسی می کنیم که آیا شما با ویروس ایدز (HIV)، ویروس هپاتیت B و C (HBV و HCV) یا ویروس HTLV آلوده شده اید. در حقیقت، حتی اگر این ویروس ها برای هر اهدای خون به طور مرتب بررسی شوند، و علی رغم عملکرد آزمایش ها، دوره ای به نام "پنجره خاموش" در ابتدای آلودگی وجود دارد که مدت زمان آن با توجه به ویروس متغیر است. در طول این دوره، آزمایش غربالگری منفی باقی می ماند و عفونت مورد نظر را تشخیص نمی دهد. با این حال، ویروس در حال حاضر در خون موجود است و اگر اهدا در طول این دوره اتفاق می افتد، عفونت ممکن است در طی انتقال خون منتقل شود. سوالات زیر را با دقت بخوانید. شما می توانید این قسمت از پرسشنامه را با دکتر یا پرستار در طی مصاحبه قبل از خدمت پر کنید. 

 

 

D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

خطرات دیگر خطر ابتلا به سرطان خون

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

آیا تا کنون مثبت برای HIV (ایدز)، HBV (ویروس هپاتیت B)، HCV (ویروس هپاتیت C) یا HTLV مثبت را آزمایش کرده اید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                                                                                                                             

من نمی دانم / نه / بله 


 

38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                  

آیا فکر می کنید که شما نیاز به آزمایش HIV، HBV، HCV دارید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas 

من نمی دانم / نه / بله


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                               

به نظر شما کسی که در اطراف شما دارد هپاتیت B دارد؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                 

آیا تا به حال با تزریق، دارو یا مواد دوپامین تجویز شده توسط پزشک (حتی یک بار) استفاده کرده اید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله


41  Dans les quatre derniers mois,​ در چهار ماه گذشته،

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                           

آیا بیش از یک (یک) شریک جنسی دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


 

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                     

آیا شما شریک زندگی خود را به یک شریک جنسی دیگر دارید؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


 

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?               

آیا یک عفونت منتقله از راه جنسی دارید (مثلا کلامیدیا یا عفونت گنوکوک، تبخال تناسلی، سیفلیس)؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

به نظر شما، آیا شریک زندگی شما یک عفونت جنسی دارد (مثلا کلامیدیا یا عفونت گنوکوک، تبخال تناسلی، سیفلیس)؟

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

من نمی دانم / نه / بله 

42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                         

آیا در 12 ماه گذشته رابطه جنسی در ازای پول یا مواد مخدر داشته اید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله
 


 


 

 Pour les hommes  برای مردان


 • 43A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                       

آیا شما در 12 ماه گذشته با یک مرد رابطه جنسی داشتید؟

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                   

اگر شما به سوال قبلی پاسخ مثبت دادید، آیا بیش از یک شریک مرد در 4 ماه گذشته داشته اید؟

 Oui        /  Non   /       Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله


 Pour les femmes  برای زنان

 44 Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                 

آیا شما رابطه جنسی با یک مرد داشتید که به نظر شما رابطه جنسی با مرد دیگری در 12 ماه گذشته داشته است؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                  

من نمی دانم / نه / بله
 


 


 

Dans les 12 derniers mois در 12 ماه گذشته

45 Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance :آیا شما با یک شریک زندگی کرده اید که به دانش شماست


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                     

آلوده به HIV، HCV، HBV یا HTLV؟

Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

من نمی دانم / نه / بله

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                             

استفاده شده توسط تزریق، مواد مخدر یا داروهای دوپینگ که توسط پزشک تجویز نشده است؟

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                             

من نمی دانم / نه / بله

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                               

آیا در رابطه با پول یا مواد مخدر رابطه جنسی داشتید؟

 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas                                                                             

من نمی دانم / نه / بله

 


 


 


 


 


 


 


 


 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

به موجب مفاد قانون شماره 78-17 از 1978 ژانویه 6 بر روی کامپیوتر، فایل ها و آزادی های اصلاح شده، ما به شما اطلاع می دهد که برخی از اطلاعات شما به طور خاص به مناسبت پرسشنامه و Predon درخواست 'مصاحبه قبل از اهدای خواهد شد یک رکورد کامپیوتر توسط خون فرانسه و برخی از اطلاعات در مورد شما جمع آوری در اهدای خون خود. نتایج صحیح بیولوژیک اهدا خواهد شد به پردازش کامپیوتری توسط موسسه خون فرانسه. این درمان در نظر گرفته شده است که اجازه می دهد تا مدیریت اهدا کنندگان خون و گیرندگان. شما حق دسترسی دارید و در صورتی که نادرست باشد، اصلاح و حذف کنید. برای استفاده از این حقوق، فقط با مدیر استقرار خون در منطقه ای که محل جمع آوری آن قرار دارد تماس بگیرید. تمام اقدامات لازم گرفته شده برای حفظ امنیت و محرمانه بودن اطلاعات شخصی از اهدا کننده، عرضه و جمع آوری شده توسط ما هنگامی که تعمیر و نگهداری Predon و اهدا جمله نتایج صلاحیت بیولوژیکی هدیه به جلوگیری از افشای غیر مجاز از اطلاعات پردازش شده و از جمله هویت اهدا کننده، از اطلاعات مربوط به سلامت خود و نتایج حاصل از امتحانات.