traduction predon polonais Polskie tłumaczenie predona

Traduction predon polonais polskie t umaczenie predonaTraduction predon polonais polskie t umaczenie predona (203.58 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Dokument przygotowawczy do rozmowy kwalifikacyjnej przed oddaniem krwi

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka pyta? dotycz?cych Twojego zdrowia, ale tak?e o styl ?ycia lub podró?e, aby pomóc nam oceni?, czy mo?esz odda? krew.Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don.Ka?de z zadanych pyta? jest wa?ne dla twojego zdrowia i dla ludzi, którzy otrzymaj? twoj? krew. Bezpiecze?stwo pacjentów zale?y od dok?adno?ci twoich odpowiedzi, a to imperatyw bezpiecze?stwa wyja?nia, ?e pewne kryteria prowadz? do przeciwwskaza? do prezentu.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires.Po?wi?? czas na przeczytanie i wype?nienie ankiety w ca?o?ci i odpowiedz szczerze na pytania. Odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym kwestionariuszu s? obowi?zkowe.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Je?li nie masz pewno?ci co do odpowiedzi, zaznacz pole "Nie wiem", aby pytanie zosta?o szczegó?owo omówione podczas rozmowy przed darowizn?.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Po wype?nieniu tego kwestionariusza przeka?emy lekarzowi lub piel?gniarce, którzy Ci? przyjm?. On (ona) zadadz? ci dodatkowe pytania i odpowiedz? na twoje pytania.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Po zako?czeniu tego wywiadu przed us?ug? podpisujesz dokument zatytu?owany "formularz odst?pienia", który jest przechowywany jako dowód Twojej zgody na przyj?cie i szczero?? twoich odpowiedzi. Zebrane informacje s? poufne i podlegaj? tajemnicy lekarskiej. Je?li chodzi o kwestionariusz, zostanie on zniszczony po przekazaniu darowizny.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras.Masz mo?liwo?? zrezygnowania z prezentu przed jego rozpocz?ciem i mo?liwo?? przerwania prezentu w dowolnym czasie bez kompromitacji i za?enowania.

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.Bardzo dzi?kuj? za udzia? w oddawaniu krwi.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela.Nigdy nie ofiaruj swojej krwi w celu poddania si? testom. Lekarz lub piel?gniarka mo?e Ci powiedzie?, gdzie si? uda?

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Dlaczego masz pytania dotycz?ce swojego zdrowia? Aby szuka? w tym samym czasie, je?li mo?esz da? bezpieczne dla pacjentów, którzy otrzymaj? swoj? krew, ale tak?e dla siebie. W zwi?zku z tym pytania maj? na celu poszukiwanie chorób i terapii, które mog? stanowi? przeciwwag? dla daru dla twojego bezpiecze?stwa i dla obdarowywanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG 

      STAN ZDROWIA, BY DA? KRWI


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                             Oui      Non      Je ne sais pas

        Czy czujesz si? zdolny do oddania krwi                                                                                                                                                                       Tak       Nie     Nie wiem

2 Avez-vous : Czy:

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                            Oui        Non         Je ne sais pas

          konsultowa?e? si? z lekarzem w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy?                                                                                                                                 Tak        Nie         Nie wiem

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                            Oui         Non          Je ne sais pas

        przeprowadzi? badania lekarskie (ocena biologiczna, zdj?cia rentgenowskie ...) w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy?                                                      Tak     Nie            Nie wiem

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?…………………………………………………................       Oui        Non          Je ne sais pas

za?ywasz leki (nawet te, które bierzesz codziennie)? Je?li tak, kiedy i które? ......................................................... ................                                          Tak      Nie          Nie wiem

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                                Oui        Non        Je ne sais pas

     mia? zastrzyk odczulaj?cy na alergi? w ci?gu ostatnich 15 dni?                                                                                                                           Tak          Nie        Nie wiem


3 Avez-vous été vacciné(e) :Czy by?e? zaszczepiony?            

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

?         przeciwko wirusowemu zapaleniu w?troby typu B?                                                                                                                              Tak               Nie                Nie wiem            

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

     przeciwko innym chorobom w ostatnim miesi?cu?                                                                                                                     Tak            Nie                Nie wiem

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

        przeciwko t??cowi w ci?gu ostatnich 2 lat (przypomnienie)?                                                                                                        Tak             Nie             Nie wiem

 


?4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

     Czy mia?e? ostatnio krwawienie (nos, hemoroidy, ci??kie okresy)?                                                                                             Tak              Nie             Nie wiem


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

         Czy czu?e? si? w dniach lub tygodniach przed bólem w klatce piersiowej lub nieprawid?ow? duszno?ci? po wysi?ku?                     Tak             Nie                  Nie wiem

 


?6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non         Je ne sais pas

        Czy w ci?gu ostatnich 2 lat leczy?e? ci??k? ?uszczyc??                                                                                                                                  Tak                Nie         Nie wiem


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non         Je ne sais pas

    Czy masz chorob? wymagaj?c? regularnego nadzoru medycznego? Je?li tak, który? .................................................. .......................        Tak           Nie           Nie wiem


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Czy planowa?e? aktywno?? fizyczn? (sportow? lub zawodow?) zaraz po przekazaniu darowizny?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui    Non     Je ne sais pas

Je?li tak, które: ............................................................................               Tak     Nie      Nie wiemi

 

Au cours de votre vie   Podczas twojego ?ycia


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui        Non            Je ne sais pas

?           Czy kiedykolwiek skonsultowa?e? si? z kardiologiem? Je?li tak, dlaczego? .................................................. ........................................ Tak         Nie         Nie wiem

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui        Non                Je ne sais pas

      Czy kiedykolwiek by?e? operowany lub hospitalizowany?                                                                                                                         Tak       Nie           Nie wiem

 


?11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non       Je ne sais pas

     Czy mia?e? astm?, powa?n? reakcj? alergiczn?, szczególnie podczas leczenia?                                                                                     Tak        Nie       Nie wiem


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non            Je ne sais pas

            Czy masz chorob? powoduj?c? krzepni?cie krwi?                                                                                                                                 Tak           Nie            Nie wiem


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non              Je ne sais pas

            Czy mia?e? niedokrwisto??, brak czerwonych krwinek, leczenie, które nadrabia brak ?elaza?                                                       Tak           Nie           Nie wiem


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

    Czy mia?e? diagnoz? raka (w??czaj?c czerniaka, bia?aczk?, ch?oniaka ...)?                                                                                               Tak           Nie              Nie wiem


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Czy mia?e? udar, przej?ciowy atak niedokrwienny, napady padaczkowe, napady padaczkowe (poza dzieci?stwo), powtarzaj?ce si? omdlenia?

                                                                                                                                                                                                                              Tak       Nie        Nie wiem


Pour les femmes Dla kobiet

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : ….. Oui Non Je ne sais pas

Czy jeste? w ci??y lub zasz?a? w ci??? w ci?gu ostatnich 6 miesi?cy? Wska? liczb? ci??, które mia?e? w swoim ?yciu: ... ..                                                                      Tak       Nie          Nie wiem


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Dlaczego masz pytania dotycz?ce podró?y? Aby dowiedzie? si?, czy mo?esz nosi? chorob? przenoszon? przez krew, nabyt? podczas ?ycia w kraju (lub na terytorium), gdzie choroba jest obecna. Poni?sze pytania maj? na celu poszukiwanie chorób, które mog? pozosta? niezauwa?one w domu (zaka?enie wirusem Zachodniego Nilu, gor?czka denga, chikungunya ...) lub milcze? przez kilka miesi?cy lub lat po powrocie z pobytu (malaria, choroba Chagasa ...), podczas gdy mog? by? przenoszone przez krew i prowadzi? do powa?nych infekcji u niektórych pacjentów. Opó?nienie mo?e by? konieczne przed podaniem krwi, aby zapobiec przeniesieniu tych chorób na biorc?.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES RYZYKO ZWI?ZANE Z PODRÓ?EM

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Czy podró?owa?e? przynajmniej raz w swoim ?yciu poza kontynentem europejskim? Je?li tak, prosz? poda?: Ameryka Pó?nocna, Ameryka ?rodkowa lub Po?udniowa, Azja, Afryka, Oceania

                                                                                                                                                                                                                  Tak          Nie             Nie wiem


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non              Je ne sais pas

Je?li kiedykolwiek podró?owa?e?, czy zosta?e? w ci?gu ostatnich 3 lat poza kontynentem europejskim (nawet podczas postoju)? Je?li tak, prosz? poda? kraj (y): .....................................................................................                                                                                                                      Tak        Nie             Nie wiem


?19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

      Czy kiedykolwiek mia?e? atak malarii lub niewyja?nion? gor?czk? podczas lub po pobycie w kraju z malari??                                      Tak       Nie       Nie wiem

 


?20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

Podró?owa?e? poza Francj? metropolitarn? w ostatnim miesi?cu (nawet na postój)?

Je?li tak, prosz? poda?, gdzie: ...................................................................................................                                                             Tak        Nie                    Nie wiem

 

 


?21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

Czy przebywa? (w Wielkiej Brytanii ponad rok) w latach 1980-1996?                                                                                                         Tak              Nie                 Nie wiem

 


?22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Czy mia?e? diagnoz? choroby Chagasa?                                                                                                                                                     Tak            Nie                      Nie wiem


?23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

     Czy twoja matka urodzi?a si? w Ameryce Po?udniowej?                                                                                                                           Tak            Nie                   Nie wiem

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.  Dlaczego takie ró?norodne pytania? Ka?da dawka krwi jest systematycznie testowana w celu znalezienia wielu znanych czynników zaka?nych. Pytania te maj? na celu sprawdzenie, czy zosta?e? zara?ony przez agenta, którego nie wykryto w donacji, ale jest on przesy?any do odbiorcy.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

RYZYKO ZWI?ZANE Z PRZESZKAD? PRZESZKADZAJ?CEGO KRWI

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                Je ne sais pas

Czy by?e? w dentystyce w ci?gu ostatnich 7 dni?                                                                                                                                                            Tak             Nie                  Nie wiem

 


?25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                   Je ne sais pas

Czy mia?e? gor?czk? (> 38 ° C), problem zaka?ny w ci?gu ostatnich 15 dni?                                                                                                                  Tak             Nie                      Nie wiem

 


?26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Czy w ci?gu ostatnich 15 dni pojawi?y si? zmiany chorobowe lub infekcja skóry?                                                                            Tak             Nie                    Nie wiem

 


?27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Czy w ci?gu ostatniego miesi?ca kontaktowa?e? si? z osob? z chorob? zaka?n?? Je?li tak, to jaka choroba? ............................................ ................................................

                                                                                                                                                                                                                              Tak             Nie             Nie wiem

 

 


?28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Czy mia?e? tatua? lub piercing (w tym piercing uszu) w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy?                                                                                                Tak          Nie             Nie wiem


?29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Czy by?e? w kontakcie z ludzk? krwi? przez u??dlenie, ran? lub projekcj? w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy?                                                           Tak           Nie             Nie wiem


?30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Czy w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy leczono Ci? akupunktur?, mezoterapi? lub stwardnieniem ?ylaków?                                                       Tak           Nie           Nie wiem

 


?31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Czy w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy wykonano endoskopi? (fibroskopi?, gastroskopi?, kolonoskopi? ...)?                                                       Tak             Nie           Nie wiem

 


?32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Czy w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy mia?e? wiele UTI?                                                                                                                                             Tak         Nie             Nie wiemAu cours de votre vie Podczas twojego ?ycia

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek mia?e? transfuzj? krwi lub przeszczep narz?du?                                                                                                             Tak             Nie            Nie wiem

 


?34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Czy mia?e? przeszczep rogówki lub opony twardej?                                                                                                                                               Tak                 Nie          Nie wiem

 


?35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

VCzy otrzyma?e? leczenie hormonem wzrostu przed 1989 rokiem?                                                                                                               Tak            Nie             Nie wiem


?36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?        Oui     Non        Je ne sais pas

Czy u kogo? w rodzinie zdiagnozowano chorob? Creutzfeldta-Jakoba, chorob? Gertsmanna-Sträusslera-Scheinkera, ?mierteln? rodzinn? bezsenno???                         Tak        Nie    Nie wiem

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Dlaczego pytania intymne? Poprzez nast?puj?ce pytania badamy, czy jeste? zara?ony wirusem AIDS (HIV), wirusami zapalenia w?troby typu B i C (HBV i HCV), czy wirusem HTLV. Rzeczywi?cie, nawet je?li wirusy te s? rutynowo sprawdzane pod k?tem ka?dego pobrania krwi, i pomimo skuteczno?ci zastosowanych testów, na pocz?tku okresu zanieczyszczenia okre?lanego jako "ciche okno" czas trwania jest zmienny w zale?no?ci od wirusów. W tym czasie test przesiewowy pozostaje negatywny i nie wykrywa po??danej infekcji. Jednak?e wirus jest ju? obecny we krwi i je?li darowizna ma miejsce w tym okresie, infekcja mo?e zosta? przekazana pacjentowi podczas transfuzji. Przeczytaj uwa?nie poni?sze pytania. B?dziesz w stanie wype?ni? t? cz??? kwestionariusza u lekarza lub piel?gniarki podczas wywiadu przedoperacyjnego. Czy que perguntas ítimas?D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

INNE RYZYKO ZWI?ZANE Z PRZESZKAD? PRZESZKADZAJ?CEGO KRWI

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?       Oui       Non        Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek mia?e? pozytywny wynik testu na obecno?? HIV (wirus AIDS), HBV (wirus zapalenia w?troby typu B), HCV (wirus zapalenia w?troby typu C) lub HTLV? Tak Nie Nie wiem


?38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                       Oui            Non           Je ne sais pas

Czy uwa?asz, ?e potrzebujesz testu na HIV, HBV, HCV?                                                                                                                                      Tak          Nie         Nie wiem


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                       Oui            Non            Je ne sais pas

Czy wed?ug twojej wiedzy kto? wokó? ciebie ma zapalenie w?troby typu B?                                                                                                      Tak          Nie             Nie wiem

 


?40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                        Oui          Non          Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek u?ywa?e? przez wstrzykni?cie narkotyków lub substancji dopinguj?cych, które nie zosta?y przepisane przez lekarza (nawet raz)? Tak Nie Nie wiem


41 Dans les quatre derniers mois,W ci?gu ostatnich czterech miesi?cy

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ? Oui Non Je ne sais pas

Czy mia?e? wi?cej ni? jednego partnera seksualnego *? Tak Nie Nie wiem

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ? Oui Non Je ne sais pas

Czy wed?ug twojej wiedzy twój partner mia? innego partnera seksualnego? Tak Nie Nie wiem

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ? Oui Non Je ne sais pas

Czy mia?e? infekcj? przenoszon? drog? p?ciow? (zaka?enie chlamydiami lub gonokokami, opryszczk? narz?dów p?ciowych, na przyk?ad ki??)? Tak Nie Nie wiem

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?              Oui     Non     Je ne sais pas

Wed?ug twojej wiedzy, czy twój partner mia? zaka?enie przenoszone drog? p?ciow? (zaka?enie chlamydiami lub gonokokami, opryszczka narz?dów p?ciowych, na przyk?ad ki?a)? Tak Nie Nie wiem


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                                                    Oui   Non  Je ne sais pas Czy w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy uprawia?e? seks w zamian za pieni?dze lub narkotyki?                                                                                                  Tak  Nie   Nie wiem43 Pour les hommes  Dla m??czyzn


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Czy uprawia?e? seks w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy z innym m??czyzn??                                                                                          Tak           Nie                      Nie wiem

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                               Oui            Non                           Je ne sais pas

Je?li odpowiedzia?e? tak na poprzednie pytanie, czy w ci?gu ostatnich 4 miesi?cy mia?e? wi?cej ni? jednego partnera?                          Tak           Nie                        Nie wiem 44  Pour les femmes Dla kobiet

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas 

Czy uprawia?e? seks z m??czyzn?, który wed?ug twojej wiedzy uprawia? seks z innym m??czyzn? w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy?                     Tak           Nie            Nie wiem45 Dans les 12 derniers mois W ci?gu ostatnich 12 miesi?cy

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Czy uprawia?e? seks z partnerem, który wed?ug twojej wiedzy:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

jest zaka?ony HIV, HCV, HBV lub HTLV?                                                                                                                                                Tak           Nie                 Nie wiem

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

stosowane przez iniekcj?, leki lub substancje dopinguj?ce nie przepisane przez lekarza?                                                               Tak          Nie               Nie wiem

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

uprawia? seks w zamian za pieni?dze lub narkotyki?                                                                                                                               Tak             Nie                   Nie wiem

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. W sprawie komputerów, plików i wolno?ci, informujemy Pa?stwa, ?e ??niektóre informacje, o które prosimy, w szczególno?ci w zwi?zku z ankiet? przed dat? i Wywiad przed darowizn? b?dzie przedmiotem rejestracji komputera przez Francuskie Towarzystwo Krwiodawstwa, a tak?e pewnych informacji o Tobie zebranych przy okazji oddawania krwi. Wyniki kwalifikowania biologicznego darowizny b?d? przetwarzane przez Francuskie Zak?ady Krwiodawstwa. To leczenie ma na celu umo?liwienie zarz?dzania dawcami krwi i biorcami. Masz prawo dost?pu, a w przypadku niedok?adno?ci, poprawienia i usuni?cia. Aby skorzysta? z tych praw, wystarczy skontaktowa? si? z dyrektorem zak?adu krwiodawstwa w miejscu, w którym znajduje si? miejsce zbiórki. Podj?to wszelkie niezb?dne ?rodki w celu zapewnienia ochrony, bezpiecze?stwa i poufno?ci danych osobowych dawcy przekazanych i zebranych przez nasze s?u?by podczas darowizny i darowizny, w tym wyników biologicznych darowizn, tak aby aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu przetworzonych danych, w tym to?samo?ci dawcy, informacji o stanie zdrowia i wynikach przeprowadzonych bada?.