traduction predon polonais Polskie tłumaczenie predona

Traduction predon polonais polskie t umaczenie predonaTraduction predon polonais polskie t umaczenie predona (203.58 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Dokument przygotowawczy do rozmowy kwalifikacyjnej przed oddaniem krwi

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Twojego zdrowia, ale także o styl życia lub podróże, aby pomóc nam ocenić, czy możesz oddać krew.Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don.Każde z zadanych pytań jest ważne dla twojego zdrowia i dla ludzi, którzy otrzymają twoją krew. Bezpieczeństwo pacjentów zależy od dokładności twoich odpowiedzi, a to imperatyw bezpieczeństwa wyjaśnia, że pewne kryteria prowadzą do przeciwwskazań do prezentu.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires.Poświęć czas na przeczytanie i wypełnienie ankiety w całości i odpowiedz szczerze na pytania. Odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym kwestionariuszu są obowiązkowe.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Jeśli nie masz pewności co do odpowiedzi, zaznacz pole "Nie wiem", aby pytanie zostało szczegółowo omówione podczas rozmowy przed darowizną.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Po wypełnieniu tego kwestionariusza przekażemy lekarzowi lub pielęgniarce, którzy Cię przyjmą. On (ona) zadadzą ci dodatkowe pytania i odpowiedzą na twoje pytania.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Po zakończeniu tego wywiadu przed usługą podpisujesz dokument zatytułowany "formularz odstąpienia", który jest przechowywany jako dowód Twojej zgody na przyjęcie i szczerość twoich odpowiedzi. Zebrane informacje są poufne i podlegają tajemnicy lekarskiej. Jeśli chodzi o kwestionariusz, zostanie on zniszczony po przekazaniu darowizny.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras.Masz możliwość zrezygnowania z prezentu przed jego rozpoczęciem i możliwość przerwania prezentu w dowolnym czasie bez kompromitacji i zażenowania.

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.Bardzo dziękuję za udział w oddawaniu krwi.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela.Nigdy nie ofiaruj swojej krwi w celu poddania się testom. Lekarz lub pielęgniarka może Ci powiedzieć, gdzie się udać

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Dlaczego masz pytania dotyczące swojego zdrowia? Aby szukać w tym samym czasie, jeśli możesz dać bezpieczne dla pacjentów, którzy otrzymają swoją krew, ale także dla siebie. W związku z tym pytania mają na celu poszukiwanie chorób i terapii, które mogą stanowić przeciwwagę dla daru dla twojego bezpieczeństwa i dla obdarowywanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG 

      STAN ZDROWIA, BY DAĆ KRWI


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                             Oui      Non      Je ne sais pas

        Czy czujesz się zdolny do oddania krwi                                                                                                                                                                       Tak       Nie     Nie wiem

2 Avez-vous : Czy:

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                            Oui        Non         Je ne sais pas

          konsultowałeś się z lekarzem w ciągu ostatnich 4 miesięcy?                                                                                                                                 Tak        Nie         Nie wiem

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                            Oui         Non          Je ne sais pas

        przeprowadził badania lekarskie (ocena biologiczna, zdjęcia rentgenowskie ...) w ciągu ostatnich 4 miesięcy?                                                      Tak     Nie            Nie wiem

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?…………………………………………………................       Oui        Non          Je ne sais pas

zażywasz leki (nawet te, które bierzesz codziennie)? Jeśli tak, kiedy i które? ......................................................... ................                                          Tak      Nie          Nie wiem

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                                Oui        Non        Je ne sais pas

     miał zastrzyk odczulający na alergię w ciągu ostatnich 15 dni?                                                                                                                           Tak          Nie        Nie wiem


3 Avez-vous été vacciné(e) :Czy byłeś zaszczepiony?            

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B?                                                                                                                              Tak               Nie                Nie wiem            

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

     przeciwko innym chorobom w ostatnim miesiącu?                                                                                                                     Tak            Nie                Nie wiem

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

        przeciwko tężcowi w ciągu ostatnich 2 lat (przypomnienie)?                                                                                                        Tak             Nie             Nie wiem

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

     Czy miałeś ostatnio krwawienie (nos, hemoroidy, ciężkie okresy)?                                                                                             Tak              Nie             Nie wiem


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

         Czy czułeś się w dniach lub tygodniach przed bólem w klatce piersiowej lub nieprawidłową dusznością po wysiłku?                     Tak             Nie                  Nie wiem

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non         Je ne sais pas

        Czy w ciągu ostatnich 2 lat leczyłeś ciężką łuszczycę?                                                                                                                                  Tak                Nie         Nie wiem


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non         Je ne sais pas

    Czy masz chorobę wymagającą regularnego nadzoru medycznego? Jeśli tak, który? .................................................. .......................        Tak           Nie           Nie wiem


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Czy planowałeś aktywność fizyczną (sportową lub zawodową) zaraz po przekazaniu darowizny?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui    Non     Je ne sais pas

Jeśli tak, które: ............................................................................               Tak     Nie      Nie wiemi

 

Au cours de votre vie   Podczas twojego życia


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui        Non            Je ne sais pas

​           Czy kiedykolwiek skonsultowałeś się z kardiologiem? Jeśli tak, dlaczego? .................................................. ........................................ Tak         Nie         Nie wiem

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui        Non                Je ne sais pas

      Czy kiedykolwiek byłeś operowany lub hospitalizowany?                                                                                                                         Tak       Nie           Nie wiem

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non       Je ne sais pas

     Czy miałeś astmę, poważną reakcję alergiczną, szczególnie podczas leczenia?                                                                                     Tak        Nie       Nie wiem


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non            Je ne sais pas

            Czy masz chorobę powodującą krzepnięcie krwi?                                                                                                                                 Tak           Nie            Nie wiem


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non              Je ne sais pas

            Czy miałeś niedokrwistość, brak czerwonych krwinek, leczenie, które nadrabia brak żelaza?                                                       Tak           Nie           Nie wiem


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

    Czy miałeś diagnozę raka (włączając czerniaka, białaczkę, chłoniaka ...)?                                                                                               Tak           Nie              Nie wiem


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Czy miałeś udar, przejściowy atak niedokrwienny, napady padaczkowe, napady padaczkowe (poza dzieciństwo), powtarzające się omdlenia?

                                                                                                                                                                                                                              Tak       Nie        Nie wiem


Pour les femmes Dla kobiet

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : ….. Oui Non Je ne sais pas

Czy jesteś w ciąży lub zaszłaś w ciążę w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Wskaż liczbę ciąż, które miałeś w swoim życiu: ... ..                                                                      Tak       Nie          Nie wiem


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Dlaczego masz pytania dotyczące podróży? Aby dowiedzieć się, czy możesz nosić chorobę przenoszoną przez krew, nabytą podczas życia w kraju (lub na terytorium), gdzie choroba jest obecna. Poniższe pytania mają na celu poszukiwanie chorób, które mogą pozostać niezauważone w domu (zakażenie wirusem Zachodniego Nilu, gorączka denga, chikungunya ...) lub milczeć przez kilka miesięcy lub lat po powrocie z pobytu (malaria, choroba Chagasa ...), podczas gdy mogą być przenoszone przez krew i prowadzić do poważnych infekcji u niektórych pacjentów. Opóźnienie może być konieczne przed podaniem krwi, aby zapobiec przeniesieniu tych chorób na biorcę.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES RYZYKO ZWIĄZANE Z PODRÓŻEM

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Czy podróżowałeś przynajmniej raz w swoim życiu poza kontynentem europejskim? Jeśli tak, proszę podać: Ameryka Północna, Ameryka Środkowa lub Południowa, Azja, Afryka, Oceania

                                                                                                                                                                                                                  Tak          Nie             Nie wiem


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non              Je ne sais pas

Jeśli kiedykolwiek podróżowałeś, czy zostałeś w ciągu ostatnich 3 lat poza kontynentem europejskim (nawet podczas postoju)? Jeśli tak, proszę podać kraj (y): .....................................................................................                                                                                                                      Tak        Nie             Nie wiem


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

      Czy kiedykolwiek miałeś atak malarii lub niewyjaśnioną gorączkę podczas lub po pobycie w kraju z malarią?                                      Tak       Nie       Nie wiem

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

Podróżowałeś poza Francją metropolitarną w ostatnim miesiącu (nawet na postój)?

Jeśli tak, proszę podać, gdzie: ...................................................................................................                                                             Tak        Nie                    Nie wiem

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

Czy przebywał (w Wielkiej Brytanii ponad rok) w latach 1980-1996?                                                                                                         Tak              Nie                 Nie wiem

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Czy miałeś diagnozę choroby Chagasa?                                                                                                                                                     Tak            Nie                      Nie wiem


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

     Czy twoja matka urodziła się w Ameryce Południowej?                                                                                                                           Tak            Nie                   Nie wiem

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.  Dlaczego takie różnorodne pytania? Każda dawka krwi jest systematycznie testowana w celu znalezienia wielu znanych czynników zakaźnych. Pytania te mają na celu sprawdzenie, czy zostałeś zarażony przez agenta, którego nie wykryto w donacji, ale jest on przesyłany do odbiorcy.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZESZKADĄ PRZESZKADZAJĄCEGO KRWI

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                Je ne sais pas

Czy byłeś w dentystyce w ciągu ostatnich 7 dni?                                                                                                                                                            Tak             Nie                  Nie wiem

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                   Je ne sais pas

Czy miałeś gorączkę (> 38 ° C), problem zakaźny w ciągu ostatnich 15 dni?                                                                                                                  Tak             Nie                      Nie wiem

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Czy w ciągu ostatnich 15 dni pojawiły się zmiany chorobowe lub infekcja skóry?                                                                            Tak             Nie                    Nie wiem

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Czy w ciągu ostatniego miesiąca kontaktowałeś się z osobą z chorobą zakaźną? Jeśli tak, to jaka choroba? ............................................ ................................................

                                                                                                                                                                                                                              Tak             Nie             Nie wiem

 

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Czy miałeś tatuaż lub piercing (w tym piercing uszu) w ciągu ostatnich 4 miesięcy?                                                                                                Tak          Nie             Nie wiem


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Czy byłeś w kontakcie z ludzką krwią przez użądlenie, ranę lub projekcję w ciągu ostatnich 4 miesięcy?                                                           Tak           Nie             Nie wiem


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Czy w ciągu ostatnich 4 miesięcy leczono Cię akupunkturą, mezoterapią lub stwardnieniem żylaków?                                                       Tak           Nie           Nie wiem

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Czy w ciągu ostatnich 4 miesięcy wykonano endoskopię (fibroskopię, gastroskopię, kolonoskopię ...)?                                                       Tak             Nie           Nie wiem

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miałeś wiele UTI?                                                                                                                                             Tak         Nie             Nie wiemAu cours de votre vie Podczas twojego życia

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek miałeś transfuzję krwi lub przeszczep narządu?                                                                                                             Tak             Nie            Nie wiem

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Czy miałeś przeszczep rogówki lub opony twardej?                                                                                                                                               Tak                 Nie          Nie wiem

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

VCzy otrzymałeś leczenie hormonem wzrostu przed 1989 rokiem?                                                                                                               Tak            Nie             Nie wiem


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?        Oui     Non        Je ne sais pas

Czy u kogoś w rodzinie zdiagnozowano chorobę Creutzfeldta-Jakoba, chorobę Gertsmanna-Sträusslera-Scheinkera, śmiertelną rodzinną bezsenność?                         Tak        Nie    Nie wiem

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Dlaczego pytania intymne? Poprzez następujące pytania badamy, czy jesteś zarażony wirusem AIDS (HIV), wirusami zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV), czy wirusem HTLV. Rzeczywiście, nawet jeśli wirusy te są rutynowo sprawdzane pod kątem każdego pobrania krwi, i pomimo skuteczności zastosowanych testów, na początku okresu zanieczyszczenia określanego jako "ciche okno" czas trwania jest zmienny w zależności od wirusów. W tym czasie test przesiewowy pozostaje negatywny i nie wykrywa pożądanej infekcji. Jednakże wirus jest już obecny we krwi i jeśli darowizna ma miejsce w tym okresie, infekcja może zostać przekazana pacjentowi podczas transfuzji. Przeczytaj uważnie poniższe pytania. Będziesz w stanie wypełnić tę część kwestionariusza u lekarza lub pielęgniarki podczas wywiadu przedoperacyjnego. Czy que perguntas ítimas?D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

INNE RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZESZKADĄ PRZESZKADZAJĄCEGO KRWI

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?       Oui       Non        Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek miałeś pozytywny wynik testu na obecność HIV (wirus AIDS), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) lub HTLV? Tak Nie Nie wiem


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                       Oui            Non           Je ne sais pas

Czy uważasz, że potrzebujesz testu na HIV, HBV, HCV?                                                                                                                                      Tak          Nie         Nie wiem


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                       Oui            Non            Je ne sais pas

Czy według twojej wiedzy ktoś wokół ciebie ma zapalenie wątroby typu B?                                                                                                      Tak          Nie             Nie wiem

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                        Oui          Non          Je ne sais pas

Czy kiedykolwiek używałeś przez wstrzyknięcie narkotyków lub substancji dopingujących, które nie zostały przepisane przez lekarza (nawet raz)? Tak Nie Nie wiem


41 Dans les quatre derniers mois,W ciągu ostatnich czterech miesięcy

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ? Oui Non Je ne sais pas

Czy miałeś więcej niż jednego partnera seksualnego *? Tak Nie Nie wiem

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ? Oui Non Je ne sais pas

Czy według twojej wiedzy twój partner miał innego partnera seksualnego? Tak Nie Nie wiem

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ? Oui Non Je ne sais pas

Czy miałeś infekcję przenoszoną drogą płciową (zakażenie chlamydiami lub gonokokami, opryszczkę narządów płciowych, na przykład kiłę)? Tak Nie Nie wiem

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?              Oui     Non     Je ne sais pas

Według twojej wiedzy, czy twój partner miał zakażenie przenoszone drogą płciową (zakażenie chlamydiami lub gonokokami, opryszczka narządów płciowych, na przykład kiła)? Tak Nie Nie wiem


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                                                    Oui   Non  Je ne sais pas Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uprawiałeś seks w zamian za pieniądze lub narkotyki?                                                                                                  Tak  Nie   Nie wiem43 Pour les hommes  Dla mężczyzn


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Czy uprawiałeś seks w ciągu ostatnich 12 miesięcy z innym mężczyzną?                                                                                          Tak           Nie                      Nie wiem

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                               Oui            Non                           Je ne sais pas

Jeśli odpowiedziałeś tak na poprzednie pytanie, czy w ciągu ostatnich 4 miesięcy miałeś więcej niż jednego partnera?                          Tak           Nie                        Nie wiem 44  Pour les femmes Dla kobiet

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas 

Czy uprawiałeś seks z mężczyzną, który według twojej wiedzy uprawiał seks z innym mężczyzną w ciągu ostatnich 12 miesięcy?                     Tak           Nie            Nie wiem45 Dans les 12 derniers mois W ciągu ostatnich 12 miesięcy

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Czy uprawiałeś seks z partnerem, który według twojej wiedzy:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

jest zakażony HIV, HCV, HBV lub HTLV?                                                                                                                                                Tak           Nie                 Nie wiem

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

stosowane przez iniekcję, leki lub substancje dopingujące nie przepisane przez lekarza?                                                               Tak          Nie               Nie wiem

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

uprawiał seks w zamian za pieniądze lub narkotyki?                                                                                                                               Tak             Nie                   Nie wiem

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. W sprawie komputerów, plików i wolności, informujemy Państwa, że ​​niektóre informacje, o które prosimy, w szczególności w związku z ankietą przed datą i Wywiad przed darowizną będzie przedmiotem rejestracji komputera przez Francuskie Towarzystwo Krwiodawstwa, a także pewnych informacji o Tobie zebranych przy okazji oddawania krwi. Wyniki kwalifikowania biologicznego darowizny będą przetwarzane przez Francuskie Zakłady Krwiodawstwa. To leczenie ma na celu umożliwienie zarządzania dawcami krwi i biorcami. Masz prawo dostępu, a w przypadku niedokładności, poprawienia i usunięcia. Aby skorzystać z tych praw, wystarczy skontaktować się z dyrektorem zakładu krwiodawstwa w miejscu, w którym znajduje się miejsce zbiórki. Podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych dawcy przekazanych i zebranych przez nasze służby podczas darowizny i darowizny, w tym wyników biologicznych darowizn, tak aby aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu przetworzonych danych, w tym tożsamości dawcy, informacji o stanie zdrowia i wynikach przeprowadzonych badań.

×