Créer un site internet

traduction predon somali somali somali translation

Traduction predon somali somali somali translationTraduction predon somali somali somali translation (197.55 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Dukumeentiga waraysiga horudhaca ah

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Waxaa lagaa codsanayaa inaad ka jawaabto dhowr su'aalood oo ku saabsan caafimaadkaaga, laakiin sidoo kale ku saabsan hab nololeedkaaga ama safarradaada, si ay nooga caawiso in la qiimeeyo haddii aad dhiibi karto dhiigaaga.

Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Mid kasta oo ka mid ah su'aalaha la waydiiyay ayaa muhiim u ah caafimaadkaadaaga iyo dadka dhiiggaaga qaadi doona. Badbaadada bukaanku waxay kuxirantahay sida saxda ah ee jawaabahaaga iyo muhiimadda amniga waxay sharraxaysaa in shuruudaha qaarkood ay keenayaan khilaafka udub-dhexaadka.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Qaad wakhtiga lagama maarmaanka u ah inaad akhrido oo aad buuxiso xogwaraysigan oo dhan, oo ka jawaab su'aalaha si daacad ah. Jawaabaha su'aalaha lagu waydiiyay su'aal-sidahan waa khasab

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Haddii aadan hubin waxaad samayn lahayd, calaamadee "Ma aqaan" sanduuqa si ay su'aasha si gaar ah wax uga qabato inta lagu jiro wareysiga kahor-tagga.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Kadib markaad buuxiso, waxaad su'aal-sidahan u diri doontaa dhakhtarka ama kalkaaliyaha caafimaad ee ku siin doona. Wuxuu (she) ku weydiin doonaa su'aalo dheeraad ah oo ka jawaabi doona su'aalahaaga.


 


 

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Dhammaadka waraysiga hore, waxaad saxiixi doontaa dukumenti cinwaankeedu yahay "foomka ka-noqoshada" kaas oo lagu hayo caddaynta ogolaanshahaaga qaadashada iyo dareenka jawaabahaaga. Macluumaadka la uruuriyay waa qarsoodi waxaana laga qaadayaa sirta sirta. Sida su'aal-waydiinta, waa la burburin doonaa deeq-bixintaada.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad hadiyado ka bixiso ka hor bilawga iyo suurtogalnimada in aad carqaladeeysid hadiyaddaada waqti kasta oo aan laheyn wax laga xishoodo ama xishood la'aan.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Aad baad ugu mahadsan tahay ka qaybqaadashada ku-deeqidda dhiigga.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Waligaa ha siinin dhiigga ujeedada baaritaanka. Dhakhtarka ama kalkaalisada ayaa kuu sheegi kara meesha aad u tegi lahayd.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Maxay tahay su'aalaha ku saabsan caafimaadkaaga? Si aad u raadiso wakhti isku mid ah haddii aad siin kartid khatar la'aan bukaanka qaata dhiigaaga laakiin sidoo kale naftaada. Sidaa daraadeed, su'aalaha waxaa loola jeedaa in ay raadiyaan cudurada iyo daaweynta ee laga yaabo inay ka hortagaan hadiyadda badbaadadaada iyo tan dadka qaata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG 

XAALADAHA CAAFIMAADKA EE LA SOCDO


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

          Miyaad dareentaa inaad ku haboon tahay inaad dhiigaaga siiso                                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano


2 Avez-vous : Aad sameyn:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                      Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

           ma la tashaday takhtar 4tii bilood ee la soo dhaafay?                                                                                           haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                 Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Baadhitaano Caafimaad (Baadhitaano Biyolojiyeed, Raajo ...) 4tii bilood ee la soo dhaafay?                                 haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?…………………………… Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

qaadatay dawo (xitaa kuwa aad maalin kasta qaadato)? Hadday sidaas tahay, goorma iyo sidee? ....................................... haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                        Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

     miyuu ku jiraa mudista xasaasiyadda 15kii maalmood ee la soo dhaafay?                 haa  /  teu   /  Ma aqaano 


 


 


 

3 Avez-vous été vacciné(e) : Ma lagaa tallaalay?:             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?         ka soo horjeeda cagaarshow B?                                                                                                               haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • B    contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

    ka soo horjeeda cudurrada kale ee bishii hore?                                                                                                            haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

         ka hortagga teetanada 2dii sano ee la soo dhaafay (xusuuso)?                                                               haa  /  teu   /  Ma aqaano


?4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

   Miyaad dhawaanahan dhiigbax kudhicisay (sanka, dhiigkarka, muddooyinka culus)?                                                      haa  /  teu   /  Ma aqaano


Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?         

  Ma dareentay maalmo ama toddobaadyo ka hor intaan xanuunku kugu dhicin ama neeftuurid aan caadi ahayn ka dib jimicsi?       

  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

  haa  /  teu   /  Ma aqaano


?6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                        Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

         Miyaa lagaa daaweeyay 2-dii sanno ee ugu dambeysey cudurka psoriasis?                                                          haa  /  teu   /  Ma aqaano


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? .....................................................................  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

      Miyaad qabtaa jirro u baahan daaweyn joogto ah? Hadday haa tahay, midkee?....................................   haa  /  teu   /  Ma aqaano


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Miyaad qorsheysey waxqabadka jireed (isboorti ama xirfadle) ka dib markaad ku deeqdo?

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………….   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Hadday haa tahay, midkee?: ...........................................................................        haa  /  teu   /  Ma aqaano

Au cours de votre vie  Inta lagu jiro noloshaada


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................     Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?           Weligaa ma la tashatay takhtarka wadnaha? Haddii ay sidaas tahay, maxaa sabab?..................................................  haa  /  teu   /  Ma aqaano

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                          Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

       Weligaa ma lagugu shaqeeyey ama isbitaal la dhigay?                                                             haa  /  teu   /  Ma aqaano


?11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                           Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

      Miyaad qabtaa neef, xasaasiyad dhab ah, gaar ahaan inta lagu jiro daaweyn caafimaad?                               haa  /  teu   /  Ma aqaano


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

            Miyaad leedahay dhiig-xinjirowga dhiiga?                                                                                                haa  /  teu   /  Ma aqaano


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                          Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

  Miyaad leedahay dhiig-yaraan, unugyada dhiigga cas, la'aanta daaweynta si ay u noqoto mid aan macquul ahayn?      haa  /  teu   /  Ma aqaano


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                        Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

      Miyaad qabtaa cudurka kansarka (oo ay ku jiraan melanoma, leukemia, lymphoma ...)?                             haa  /  teu   /  Ma aqaano


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas  

Miyuu kugu dhacay istaroog, dhiig-karka ugu dambeeya, suuxdinta suuxdinta, suuxdinta (ilmanimada dibadda), isku-dhafka soo noqnoqda? haa  /  teu   /  Ma aqaano


Pour les femmes  Dumarka

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                      Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Ma waxaad iminka uur leedahay ama aad uur leedahay lixdii bilood ee ugu dambeysay? U sheeg intaad uurka leedahay inta lagu guda jiro noloshaada: ...

                                                                                                                                                                                      haa  /  teu   /  Ma aqaano 

Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Waa maxay sababta su'aalo ku saabsan safarka? Si aad u ogaato haddii aad qaadi kartid cudur dhiig-qaadasho ah oo lagu iibsaday inta aad ku nooshahay waddan (ama territory) meesha cudurku joogo. Su'aalaha soo socdaa waxay bartilmaameedsanayaan in ay raadinayaan cudurrada laga yaabo in ay ka dhacaan guriga (faafka fayruuska West Nile, qandhada dengue, chikungunya ...) ama ha aamusnaado dhowr bilood ama sannado kadib markaad ka soo noqoto joogitaanka (duumada, cudurada Chagas ...), halka waxay ku gudbin karaan dhiiga waxayna u horseedi karaan bukaanno qatar ah. Dib u dhac ayaa lagama maarmaan ah ka hor intaan dhiig la siin si looga hortago in cuduradan la isugu gudbiyo dadka qaata.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES 

RISK WAXA LA XIDHIIDHAY

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad u safartay ugu yaraan hal mar noloshaada ka baxsan qaarada yurub? Hadday haa tahay, fadlan sheeg: Waqooyiga Ameerika, Bartamaha ama Koonfurta Ameerika, Aasiya, Afrika, Oceania

                                                                                                                                                                                  haa  /  teu   /  Ma aqaano


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

LHaddii aad waligaa safartay, ma waxaad joogtay 3dii sano ee ugu dambeysey ee ka baxsanayd qaarada yurub (xiitaa muraayad)? Haddii ay haa tahay, sheeg dalka (ies):: .............................................................................................                                                                          haa  /  teu   /  Ma aqaano


?

19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

    Weligaa ma ku dhacday weerarka malaariyada ama qandhada aan la sharraxin inta lagu guda jiro ama ka dib markaad joogtid wadan kaneeco leh?              haa  /  teu   /  Ma aqaano


?20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                        Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad u safartay meel ka baxsan caasimadda Faransiiska bishii ugu dambaysay (xataa xitaa meel ka baxsan)?

    Haddii ay haa tahay, sheeg halka uu ku yaal: ...................................................................................................                haa  /  teu   /  Ma aqaano


?

21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad joogi jirtay (in ka badan hal sanno oo lagu dhajiyey) UK intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1996?                                          haa  /  teu   /  Ma aqaano


?22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad qabtaa cudurka Cudurka Chagas?                                                                                                           haa  /  teu   /  Ma aqaano


?23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                          Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

    Miyuu hooyadaa ku dhashay South America?                                                                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Waa maxay sababta su'aalahan noocaas ah? Dhiig kasta oo dhiiggaaga ah ayaa si nidaamsan loo baaraa si uu u raadiyo tiro ka mid ah wakiilada faafa ee la yaqaan. Su'aalahan waxaa loogu talagalay in lagu ogaado haddii uu kugu dhacay cudur aan la ogaanin ku-deeqidda laakiin loo gudbin karo qofka qaata.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

WAXYAABAHA KALA DUWAN QAADASHADA CUDURADA BIYAHA

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Ma waxaad tagtay dhakhtarka ilkaha 7-dii maalmood ee ugu dambeeyey?                                                                haa  /  teu   /  Ma aqaano


?

25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                       Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

? Miyaad qandho (> 38 ° C), dhibaatooyin faafa ah 15kii maalmood ee ugu dambeeyey?                                      haa  /  teu   /  Ma aqaano


?26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyuu jirkaaga maqaarka ku dhacay ama infekshan 15kii maalmood ee ugu dambeeyey?                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano


?27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad la xiriirtay qof qaba cudur faafa bishii hore? Haddii haa, waa cudurkee?............................................. 

    haa  /  teu   /  Ma aqaano


?28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad qabatay tattoo ama xayiraad (oo ay ku jirto dhejinta dhegta) 4tii bilood ee ugu dambeysay?             haa  /  teu   /  Ma aqaano


?29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                              Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Ma waxaad la xiriirtay dhiig bani'aadan adigoo caday, nabarka ama qiyaasta 4tii bilood ee la soo dhaafay?         haa  /  teu   /  Ma aqaano


?30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Ma laguula dhaqmey acupuncture, mesoterapia ama xinjiraha xididada bararka 4tii bilood ee la soo dhaafay?     haa  /  teu   /  Ma aqaano


?


 

31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                          Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad qabtaa endoscopy (fibroscopy, gastroscopy, baarista walamadka ...) 4tii bilood ee ugu dambeysay?                   haa  /  teu   /  Ma aqaano weruh


?32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                            Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad qabtaa UTIs badan 12kii bilood ee lasoo dhaafay?                                                                                            haa  /  teu   /  Ma aqaanoAu cours de votre vie  Inta lagu jiro noloshaada

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Weligaa ma lagugu shubay dhiig ama bedelka xubin jirka?                                                                           haa  /  teu   /  Ma aqaano


?34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                              Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Ma lagaa qaaday xubin taran ama duri?                                                                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano


?35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Nj? o gba it?ju idaamu homorun ?aaju ki odun 1989?                                                                           haa  /  teu   /  Ma aqaano


?36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?e ?nik?ni ninu ebi r? ti a ni ay?wo p?lu arun Creutzfeldt-Jakob, Gertsmann-Sträussler-Scheinker aisan, ibaj? idile idile?

                                                                                                                                                                                      haa  /  teu   /  Ma aqaano

 


 


 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Kilode ti aw?n ibeere timotimo? Nipas? aw?n ibeere w?nyi, a ?e iwadi boya boya o ti ni arun HIV ti o ni arun HIV (HIV), aw?n ajig?ran ?d?ba B ati C (HBV ati HCV) tabi kokoro HTLV. Nitoot?, paapaa ti a ba fi aw?n ?dun w?nyi ?e ayewo fun ?bun ?j? k??kan, ati pelu i?? aw?n idanwo ti a lo, akoko kan ti a npe ni "window ipal?l?" wa ni ib?r? idibaj? ti iye akoko wa ni iyat? ni ibamu si aw?n virus. Ni asiko yii, ay?wo idanwo naa wa odi ati ko ?e ri ikolu ti o f?. Sib?sib?, kokoro naa ti wa ni ?j? t?l? ati ti o ba j? pe ?bun ?e ni akoko yii, a le gba ikolu naa si alaisan lakoko gbigbe. Ka aw?n ibeere w?nyi ni isal?. Iw? yoo ni anfani lati pari apa yii ti iwe ibeere p?lu dokita tabi n??si nigba ijomitoro i??-i?aaju.

  

 

D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

OWO NI IW?N TI OWU TI OWU TI OWU TI OWO TI AW?N NI

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                    Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Nj? o ti ni idanwo fun rere fun HIV (?d? Eedi), HBV (arun B), HCV (aisan C) tabi HTLV?                                  

                                                                                                                                                                                    haa  /  teu   /  Ma aqaano


?38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                     Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?e o ro pe o nilo idanwo fun HIV, HBV, HCV?                                                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                      Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Fun im? r?, ?nikan ti o wa ni ayika r? ni arun jedojedo B?                                       haa  /  teu   /  Ma aqaano


?40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Nj? o ti lo aw?n oogun tabi aw?n ohun elo ti o doping ti ko ni a?? nipas? dokita (ani l??kan), nipas? ab?r??   haa  /  teu   /  Ma aqaano


41  Dans les quatre derniers mois,? Ni aw?n osu m?rin to koja,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                            Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?e o ni ju ?kan l? (a) alaba?ep? ?gb? *?         haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                      Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Fun im? r?, ?e alaba?ep? r? ni alaba?ep? miiran?              haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Nj? o ti ni ikolu ti a ti t?ka si ibalop? (arun chlamydia tabi ikun-gonococcal, i?eduro arabinrin, syphilis fun ap??r?)?       haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                   Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Fun im? r?, ni alaba?ep? r? ti ni ikolu ti a fi sinu ibalopo (Ibiti Chlamydia tabi Gonococcus, ara herpes, Syphilis, fun ap??r?)? haa  /  teu   /  Ma aqaano 

42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                              Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

?e o ni ibalopo ni pa?ipaar? fun owo tabi aw?n oògùn ni osu 12 to koja?                         haa  /  teu   /  Ma aqaano Pour les hommes  Fun aw?n ?kunrin


 • 43A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                         Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Nj? o ti ni ìbálòp? ni osu mejila to koja p?lu ?kunrin miiran?                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                   

Ti o ba dahun b??ni si ibeere ti t?l?, ?e o ni ju alaba?ep? ?kunrin l? ni aw?n osu m?rin to koja?

 Oui        /  Non   /       Je ne sais pas

nuhun  /  teu   /  Kuring henteu weruh


 Pour les femmes  Dumarka

 44 Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                  Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

Miyaad galmo la sameysay nin aqoon u leh, galmo la yeeshay qof kale 12kii bilood ee ugu dambeeyey?                 haa  /  teu   /  Ma aqaano
 


 


 


 

Dans les 12 derniers mois 12kii bilood ee la soo dhaafay

45 Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Miyaad u galmootay lamaane kaas oo, aqoontaada


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                       Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

uu ku dhaco HIV, HCV, HBV ama HTLV?                                                                                                   haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

loo isticmaalo, cirbadda, daroogooyinka ama walxaha doping ee aan dhakhtarku qorin?                              haa  /  teu   /  Ma aqaano

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                     Oui   /     Non   /      Je ne sais pas

ma galmoodeen lacag ama daroogo?                                                                                     haa  /  teu   /  Ma aqaano

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Iyadoo la raacayo qodobada sharcigaan No. 78-17 of 6 January 1978 on kombiyuutarada, files iyo xorriyaadka modified, waxaannu ku ogeysiinaynaa in qaar ka mid ah macluumaadka aad codsatay in si gaar ah oo ku beegnaa ah su'aalaha iyo Predon 'wareysi ka hor deeq noqon doontaa rikoor computer ah by dhiigga Faransiiska iyo qaar ka mid ah macluumaadka adiga kugu saabsan ururiyey ee deeq dhiig laftiisa. Natiijooyinka u qalmidda bayoolojiga ah ee ku-deeqidda waxay ku xiran tahay ka shaqeynta kombiyuutarka ee Ururka Dhiiga Faransiiska. Daaweynta waxaa loogu talagalay in loo oggolaado maaraynta dhiig-bixiyaha iyo dadka qaata. Waxaad xaq u leedahay inaad marin u hesho, iyo haddii ay jirto xaalad aan sax ahayn, hagaajin iyo tirtirid. Si aad u isticmaasho xuquuqdaas, waxaad la xiriiri kartaa agaasimaha aasaaska dhiigga ee aagga meesha ay ku yaalaan goobta wax lagu ururiyo. Dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah la qaado si loo ilaaliyo amniga iyo sirta xogta shakhsiga ah ee deeqda bixiya, bixisey iyo ururiyay noo by marka dayactirka Predon iyo deeq ay ka mid yihiin natiijada isreebreebka noolaha hadiyadda in ay looga hortago in uusan ogoleeyn in xogta la warshadeeyey oo ay ka mid yihiin aqoonsiga deeq, macluumaad ku saabsan caafimaadka iyo natiijooyinka imtixaannada ee.