traduction predon zoulou Isihumusho se-predon zulu

Traduction predon zoulou isihumusho se predon zulu 1Traduction predon zoulou isihumusho se predon zulu 1 (219.07 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Idokhumenti yokuxoxisana kwangaphambili

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Ucelwa ukuba uphendule imibuzo eminingana mayelana nempilo yakho, kodwa futhi mayelana nendlela yakho yokuphila noma ukuhamba kwakho, ukusisiza ukuthi sihlole ukuthi ungakwazi yini ukunikela ngegazi lakho.Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Impendulo ngayinye ebuzwa ibalulekile empilweni yakho kanye nabantu abazokwamukela igazi lakho. Ukuphepha kweziguli kuxhomeke ekunembile kwezimpendulo zakho futhi lokhu okuyimfuneko yokuphepha kuchaza ukuthi izinqubo ezithile ziholela ekukhonjisweni kwesipho.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Thatha isikhathi esifanele ukufunda nokuqedela lemibuzo yonke, bese uphendula imibuzo ngobuqotho. Izimpendulo zemibuzo ebuzwe kule mibuzo yimiyalo.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Uma ungaqiniseki ukuthi ungenzani, hlola ibhokisi elithi "Angazi" ukuze umbuzo uqondwe ngqo ngesikhathi sokuxoxisana kwangaphambi kokunikela.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Ngemva kokuqedela, uzonikeza le daba lemibuzo kumdokotela noma umhlengikazi oyokuthola. Yena (yena) uzokubuza imibuzo eyengeziwe bese uphendula imibuzo yakho.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Ekupheleni kwalolu daba lokuqala, uzosayina idokhumenti enesihloko esithi "ifomu lokuhoxisa" eligcinwe njengobufakazi bokuvuma kwakho ukuthatha nokuthembeka kwezimpendulo zakho. Ulwazi oluqoqwe luyimfihlo futhi luncike ekusithekeni kwezokwelapha. Ngokuqondene nemibuzo, izobhujiswa ngemuva komnikelo wakho.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  Unenketho yokushiya isipho ngaphambi kokuqala kwayo futhi kungenzeka ukuphazamisa isipho sakho nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuhlazeka noma ukuhlazeka.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Ngiyabonga kakhulu ngokuhlanganyela kwakho eminikelweni yegazi.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Ungalokothi unikele ngegazi ngenhloso yokuhlolwa. Udokotela noma umhlengikazi angakutshela ukuthi ungaphila lokhu.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Kungani imibuzo mayelana nempilo yakho? Ukusesha ngesikhathi esifanayo uma unganikela ngaphandle kwengozi iziguli ezothola igazi lakho kodwa nezakho. Ngakho-ke, le mibuzo ihlose ukubheka izifo kanye nokwelashwa okungase kuhambisane nesipho sokuphepha kwakho nokomamukeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG IMPILO YEZEMPILO UKUZIPHA AMAZI


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Ingabe uzizwa ufanelekile ukunikeza igazi lakho                                                                                                                                            yebo     hhayi                Angazi


2 Avez-vous : Ingabe:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

           uthintane nodokotela ezinyangeni ezine zokugcina?                                                                                                                                yebo     hhayi                Angazi

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

ukuhlolwa kwezempilo (ukuhlolwa kwezinto eziphilayo, i-X-rays ...) ezinyangeni ezine zokugcina?                                                                    yebo     hhayi                Angazi

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

uthathwe imithi (ngisho nalabo ozithatha nsuku zonke)? Uma kunjalo, nini futhi nini? ................................................... ..........                     yebo     hhayi                Angazi

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     ube nomjovo wokulahlekelwa izinkinga zokungezwani komzimba ezinsukwini ezingu-15 zokugcina?                                                      yebo     hhayi                Angazi


3 Avez-vous été vacciné(e) :Uye wagonywa :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

?         ngokumelene ne-hepatitis B?                                                                                                                                                                                 yebo     hhayi                Angazi                                                                                                                                                                    

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    ngokumelene nezinye izifo ngenyanga edlule?                                                                                                                                  yebo     hhayi                Angazi

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

         ngokumelene ne-tetanus eminyakeni emibili edlule (khumbula)?                                                                                                      yebo     hhayi                Angazi

 


?4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

   Ingabe usanda kuphuma igazi (ikhala, ama-hemorrhoids, izinkathi ezinzima)?                                                                               yebo     hhayi                Angazi


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?         

 

        Wake wazizwa ezinsukwini noma emasontweni ngaphambi kobuhlungu besifuba noma ukuphefumula okungavamile emva kokuzivocavoca?       

Oui               Non                  Je ne sais pas

  yebo     hhayi                Angazi

 


?6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          Uke waphathwa eminyakeni emibili edlule ngenxa ye-psoriasis enzima?                                                                                                     yebo     hhayi                Angazi


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

      Ingabe unesifo esidinga ukuqapha okwelashwa njalo? Uma kunjalo, yiyiphi? .......................................................... ..                                     yebo          hhayi                Angazi


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Ingabe uhlele umsebenzi ngomzamo wokuzivocavoca (ezemidlalo noma ochwepheshe) nje emva kokunikela kwakho?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

Uma kunjalo, yiyiphi?: ...........................................................................     yebo           hhayi                Angazi

Au cours de votre vie  Phakathi nempilo yakho


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

?           Uke waxoxa nomuntu we-cardiologist? Uma kunjalo, ngani? .................................................. ............................                                    yebo         hhayi                Angazi

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

       Wake wake waqhutshwa noma wabhedlela?                                                                                                                                                yebo         hhayi                Angazi

 


?11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

      Uke waba nesifo se-asthma, ukusabela okubi kakhulu, ikakhulukazi ngesikhathi ukwelashwa?                                                                 yebo     hhayi                Angazi


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

            Ingabe unesifo se-clotting blood?                                                                                                                                                           yebo         hhayi                Angazi


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             Ingabe une-anemia, ukuntuleka kwamaseli abomvu obomvu, ukwelashwa okwenzela ukungabi nensimbi?                                        yebo        hhayi                Angazi


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Ingabe uye wahlonza isifo somdlavuza (kubandakanya i-melanoma, i-leukemia, i-lymphoma ...)?                                                                yebo        hhayi                Angazi


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Uke waba nesifo sokushaya isisu, ukuhlasela kwe-ischemic okwesikhashana, ukugubha kwesisu, ukukhishwa (ngaphandle kwengane), i-syncope ephindaphindiwe?

                                                                                                                                                                                                                                     yebo     hhayi                Angazi


Pour les femmes Kwabesifazane

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

Kubesifazane Okwamanje ukhulelwe noma ukhulelwe ezinyangeni ezingu-6 zokugcina? Khombisa ukuthi ukhulelwe kangakanani phakathi nokuphila kwakho: ...

                                                                                                                                                                                                                                yebo     hhayi                Angazi


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Kungani imibuzo mayelana nokuhamba? Ukuthola ukuthi ungayithwala yini izifo ezithwala igazi ezitholakalayo ngenkathi uhlala ezweni (noma insimu) lapho lesi sifo sikhona khona. Imibuzo elandelayo ihlose ukusesha izifo ezingase zingabonakali ekhaya (ukutheleleka ngegciwane le-Nile West, i-dengue fever, chikungunya ...) noma uthule izinyanga eziningana noma iminyaka ngemva kokubuya ekuphumeni (i-malaria, isifo se-Chagas ...), ngesikhathi zingadluliselwa ngegazi futhi ziholele ezifweni ezinzima kwezinye iziguli. Ukubambezeleka kungadingeka ngaphambi kokunikeza igazi ukuvimbela ukudluliselwa kwezi zifo kumamukeli.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES IZINHLANGANO EZIBHUMELWA KWE-TRAVEL

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Uke wahamba okungenani kanye empilweni yakho ngaphandle kwezwekazi laseYurophu? Uma kunjalo, sicela ucacise: North America, Central noma South America, Asia, Africa, Oceania
                                                                                                                                                                                                                 yebo     hhayi                Angazi


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Uma uke wahamba, ingabe uke wahlala eminyakeni engu-3 edlule ngaphandle kwezwekazi laseYurophu (ngisho nokuhlala)? Uma kunjalo, cacisa izwe (ies): .............................................................................................                                                                                                              yebo     hhayi                Angazi


?19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

     Wake waba nokuhlaselwa kwe-malaria noma imfiva engakaze ichazwe ngesikhathi noma emva kokuhlala ezweni elinemalariya?             yebo      hhayi        Angazi

 


?20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

            Uke wahamba ngaphandle kwedolobha elikhulu laseFrance enyangeni edlule (ngisho nangesibindi)?

    Uma kunjalo, cacisa kuphi: ...................................................................................................                                                yebo             hhayi                Angazi

 

 


?21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

Uke wahlala (okungaphezu konyaka cumulated) e-UK phakathi kuka-1980 no-1996?                                                                            yebo            hhayi                Angazi

 


?22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Ingabe uye wahlonza isifo seChagas?                                                                                                                                                       yebo          hhayi                Angazi

 


?23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    Ingabe umama wakho wazalwa eNingizimu Melika?                                                                                                                              yebo           hhayi                Angazi

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Kungani imibuzo enjalo ehlukahlukene? Iminikelo ngayinye yegazi ihlolwe ngokucophelela ukuze ifune amanxeba amaningi awaziwayo. Le mibuzo ihlolwe ukuthola ukuthi ngabe usulele yini nge-ejenti engatholakali emnikelweni kodwa engadluliselwa kumamukeli.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

IZINHLOKO ZOKUPHILA AMAGAZI UKUQALA OKUHLELEKILEYO

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Uke waya kudokotela wamazinyo ezinsukwini ezingu-7 zokugcina?                                                                                                                 yebo     hhayi                Angazi

 


?25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

? Uke waba nomkhuhlane (> 38 ° C), inkinga ehambisanayo ezinsukwini ezingu-15 zokugcina?                                                           yebo          hhayi                Angazi

 


?26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Uke waba nesifo sesikhumba noma ukutheleleka ezinsukwini ezingu-15 zokugcina?                                                                            yebo           hhayi                Angazi

 


?27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Uke waxhumana nomuntu onesifo esithathelwanayo ngenyanga edlule? Uma kunjalo, yisiphi isifo? ............................................ 
                                                                                                                                                                                                                               yebo     hhayi                Angazi

 


?28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Uke waba nomdwebo noma ukubhoboza (kufaka phakathi ukubhoboza indlebe) ezinyangeni ezine zokugcina?                                                     yebo     hhayi                Angazi

 


?29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Ingabe uhlangane negazi lomuntu ngokushaya, ukulimala noma ukubonakala ezinyangeni ezingu-4 zokugcina?                                              yebo     hhayi                Angazi

 


?30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Ingabe uye waphathwa nge-acupuncture, mesotherapy noma i-varicose vein sclerosis ezinyangeni ezingu-4 zokugcina?                                 yebo     hhayi                Angazi

 


?31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Ingabe une-endoscopy (i-fibroscopy, i-gastroscopy, i-colonoscopy ...) ezinyangeni ezingu-4 zokugcina?                                                           yebo     hhayi                Angazi

 


?32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Uke waba nama-UTIs amaningi ezinyangeni ezingu-12 ezedlule?                                                                                                                     yebo     hhayi                AngaziAu cours de votre vie Phakathi nempilo yakho

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Wake waba negazi noma ukufakelwa komzimba?                                                                                                                                             yebo            hhayi            Angazi

 


?34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Uke waba ne-cornea noma i-transplant ehlala njalo?                                                                                                                                        yebo               hhayi          Angazi

 


?35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

Uthole ukwelashwa kwe-hormone ngaphambi kuka-1989?                                                                                                                                   yebo       hhayi             Angazi

 


?36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Kukhona yini umuntu emndenini wakho otholwe ukuthi unesifo seCreutzfeldt-Jakob, isifo se-Gertsmann-Sträussler-Scheinker, ukulala ukulala komndeni?

                                                                                                                                                                                                                                        yebo     hhayi                Angazi

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Kungani imibuzo ebuseduze? Ngemibuzo elandelayo, siphenya ukuthi ngabe usulele yini ngegciwane lesandulela ngculaza (i-HIV), i-hepatitis B ne-C virus (HBV ne-HCV) noma igciwane le-HTLV. Ngempela, ngisho noma lezi zinambuzane zivame ukuhlolwa ngegazi ngalinye, futhi naphezu kokusebenza kwezivivinyo ezisetshenzisiwe, kunenkathi ebizwa ngokuthi "iwindi elithambile" ekuqaleni kokungcola okuhlala isikhathi eside kuyehluka ngokuvumelana namagciwane. Phakathi nalesi sikhathi, ukuhlolwa kokuhlola kuhlala kungalungile futhi akutholaki ukutheleleka okufunayo. Kodwa-ke, igciwane selivele likhona egazini futhi uma umnikelo wenziwa phakathi nale nkathi, ukutheleleka kungadluliselwa isiguli ngesikhathi sokumpontshelwa igazi. Funda imibuzo ngezansi ngokucophelela. Uzokwazi ukuqedela le ngxenye yohlu lwemibuzo nodokotela noma umhlengikazi ngesikhathi sokuxoxisana kwangaphambi kwenkonzo.

 D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

EZINYE IZINHLOBO ZOKUQALA AMAGAZI UKUQALA OKUQHUBEKA

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

Uke wahlola yini i-HIV (i-AIDS), i-HBV (i-virus ye-hepatitis B), i-HCV (igciwane lesifo sofuba) noma i-HTLV?                                    

                                                                                                                                                                                                                                                            yebo     hhayi                Angazi

 


?38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

Ucabanga ukuthi udinga ukuhlolwa kwe-HIV, HBV, HCV?                                                                                                                             yebo     hhayi                Angazi


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Olwazini lwakho, ingabe umuntu ozungezile une-hepatitis B?                                                                                                                         yebo     hhayi                Angazi

 


?40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

Uke wasebenzisa, ngokujova, izidakamizwa noma izinto zokudambisa okungavunyelwe udokotela (ngisho kanye)?                                   yebo     hhayi                Angazi


41  Dans les quatre derniers mois,Ezinyangeni ezine zokugcina,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Uke waba nabangaphezu kweyodwa (a) ozakwenu ocansini?           yebo         hhayi                Angazi

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Ngolwazi lwakho, ingabe umlingani wakho unomunye umlingani wezocansi?                                           yebo        hhayi                Angazi

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Uke waba nesifo socansi (chlamydia noma ukutheleleka kwe-gonococcal, herpes ngokocansi, isibonelo se-syphilis)?                          yebo       hhayi                Angazi

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Ngolwazi lwakho, umlingani wakho unesifo socansi (i-Chlamydia noma i-Gonococcus ukutheleleka, i-herpes ngokobulili, iSyphilis, isibonelo)?

                                                                                                                                                                                                                         yebo             hhayi                Angazi


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

Uke waba nobulili ngokushintshanisa imali noma izidakamizwa ezinyangeni ezingu-12 zokugcina?                                                               yebo     hhayi                Angazi43 Pour les hommes  Kubantu


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Uke waba nobulili ezinyangeni ezingu-12 zokugcina nomunye umuntu?                                                                                            yebo           hhayi                Angazi

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                   

Uma uphendule ngoyebo kumbuzo wangaphambilini, ingabe unomlingani ongaphezu kweyodwa wesilisa phakathi nezinyanga ezingu-4 zokugcina?

 Oui            Non                   Je ne sais pas

   yebo     hhayi                Angazi 44  Pour les femmes Kwabesifazane

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Uke walala nobulili nomuntu owazi ukulala naye nomunye umuntu ezinyangeni ezingu-12 zokugcina?                                                      yebo       hhayi            Angazi45 Dans les 12 derniers mois Ezinyangeni ezingu-12 zokugcina

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Uke walala naye nomlingani owazi ngolwazi lwakho:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

unesandulela ngculaza, i-HCV, i-HBV noma i-HTLV?                                                                                                                       yebo           hhayi                Angazi

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

esetshenzisiwe, ngomjovo, izidakamizwa noma izidakamizwa ezingavunyelwe udokotela?                                                         yebo          hhayi                Angazi

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

babe nobulili ngokushintshanisa imali noma izidakamizwa?                                                                                                            yebo         hhayi                Angazi

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Ngokulandela izinhlinzeko zoMthetho Law No. 78-17 of 6 Januwari 1978 kumakhompyutha, amadivayisi we amafayela nenkululeko Ushintshe, thina ukukwazisa ukuthi ezinye ulwazi oyicelile ngokukhethekile ngesikhathi uhlu lwemibuzo Predon 'kuxoxwa naye ngaphambi kokuba umnikelo kuyoba irekhodi kukhompyutha ngegazi French futhi abanye ulwazi olumayelana nawe eqoqwe umnikelo igazi uqobo. Imiphumela yemiphumela yemvelo yomnikelo izobe ilandelwa ukucubungula ikhompyutha yi-French Establishment. Le ukwelashwa kuhloswe ukuvumela ukuphathwa kwabanikeli begazi nabamukeli. Unelungelo lokufinyelela, futhi uma kungalungile, ukulungiswa nokususwa. Ukuze usebenzise lawa malungelo, mane uxhumane nomqondisi wesakhiwo segazi endaweni lapho indawo yokuqoqa ikhona khona. Zonke izinyathelo ezidingekayo zithathwa ukuvikela ukuphepha kanye nobumfihlo idatha yomuntu siqu lokuthi, enikeziwe futhi eqoqwe yithi lapho Predon ukugcinwa kanye umnikelo kuhlanganise Imiphumela ziqu begazi isipho ukuvimbela ukudalulwa okungagunyaziwe kwedatha echithwe, kuhlanganise nobunikazi bomnikeli, ulwazi lwezempilo nemiphumela yezivivinyo.

×